Navigace

Vozidlo - zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel)

 2. Základní informace k životní situaci

  Zánikem vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel) se ruší technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Správní úkon zánik vozidla neboli jeho trvalé vyřazení z registru vozidel se provádí u vozidel, které jejich vlastník dále nehodlá provozovat na pozemních komunikacích pro jejich havarijní technický stav nebo u vozidel zničených např. požárem. Dle zvláštního zákona předá vlastník vozidla takové vozidlo zařízení ke sběru autovraků (viz. internetové stránky Ministerstva životního prostředí) k provedení ekologické likvidace. Toto zařízení převezme vozidlo a vydá vlastníkovi vozidla doklad o jeho ekologické likvidaci. V případě, že doklad o ekologické likvidaci motorového vozidla je vydán oprávněnou osobou Evropského společenství, platí také na území ČR. V tomto případě se předkládá úřední překlad protokolu vydaný jiným členským státem EU. V případě zničení vozidla je nutno doložit způsob jeho zániku (např. protokol policie, hasičů, atd.). Zničením motorového silničního vozidla se rozumí stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, když vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků. Za zničení resp. zánik vozidla se nepovažuje jeho rozebrání na náhradní díly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba) Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zánik vozidla.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zánik vozidla řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.  V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00 - 11.00 hod. *)

  *) pouze pro objednané klienty

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • plnou moc k provedení správního úkonu zánik vozidla udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • doklad, vydaný zařízením o sběru autovraků o ekologické likvidaci silničního vozidla,
  • doklad o zničení vozidla (vydaný např. hasiči), zbavené plastových podložek, příchytných šroubů  apod. 
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o zánik vozidla je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za úkon zánik vozidla není stanoven.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zánik vozidla nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nepožádá-li vlastník vozidla o zápis zániku silničního vozidla v případě, že vozidlo bylo předáno do zařízení pro sběr autovraků a bylo ekologicky zlikvidováno buďto v ČR nebo jiném členském státě EU nebo bylo zničeno, může mu být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.

 17. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 18. Další související informace
 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 20. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla
 21. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. 

 22. Kontaktní osoba
  Bc. Michaela Lasáková
  schvalování technické způsobilosti vozidel, přestavby vozidel - I.
  +420599444850 119 / Budova DSČ
 23. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.10.2018

 24. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 25. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 26. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace