Navigace

Vozidlo - vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit) ; prodloužení, ukončení vyřazení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit) ; prodloužení, ukončení vyřazení

 2. Základní informace k životní situaci

  Vozidlo lze vyřadit z provozu, nehodlá-li je vlastník nebo provozovatel určitou dobu provozovat na pozemních komunikacích. Trvá-li doba vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník vozidla povinen po uplynutí této doby neodkladně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tabulku (tabulky) registrační značky a osvědčení o registraci vozidla část I (tzv. malý technický průkaz) úřad uloží (deponuje) až do doby ukončení režimu vyřazení silničního vozidla z provozu. O vyřazení silničního vozidla z provozu učiní úřad zápis do osvědčení o registraci vozidla části II (velkého technického průkazu). Hodlá-li vlastník vozidla ukončit režim vyřazení vozidla z provozu, předloží doklad o tom, že vozidlo má platnou technickou prohlídku a sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení);  doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba) Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o vyřazení vozidla z provozu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vyřazení vozidla z provozu řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností. Opětovné uvedení do provozu řeší ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vozidlo z provozu vyřadil.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00 - 11.00 hod.*)

  *) pouze pro objednané klienty 

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • plnou moc k provedení zápisu změn údajů do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),
  • čistou tabulku registrační značky (značek).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o vyřazení vozidla z provozu je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za úkon vyřazení vozidla z provozu činí: 200,- Kč. Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán. Prodloužení doby trvání vyřazení silničního vozidla a ukončení vyřazení silničního vozidla není zpoplatněno.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o vyřazení vozidla z provozu nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti  vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud vlastník silničního vozidla nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí nebo odstraní některou z podstatných částí vozidla, může mu být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč. Pokud vlastník silničního vozidla neoznámí adresu  místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, může mu být udělena pokuta do výše 50.000,- Kč. Bylo-li vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu nesjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jeho vlastníkem a neodevzdal-li vlastník takového vozidla osvědčení o registraci vozidla část I a vydané tabulky s registrační značkou a nepředloží-li technický průkaz vozidla k vyznačení daných skutečností, může mu být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,Zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno