Navigace

Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských čísel, jedná-li se o vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

  1) výlučně, nebo

  2) v kombinaci s jiným palivem, jeli hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu je výše 50 g/km.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (postačí neověřená plná moc).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu muže požádat, když:

  • žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako vlastník nebo provozovatel nebo,
  • spolu s žádosti o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (pokud toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel)

  Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působnosti žadateli při vyřízení žádosti a zápisu do registru silničních vozidel.

  Při vydání tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

  Podrobnější informace k formě, struktuře a provedení registrační značky elektrického vozidla jsou uvedeny na druhé straně žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla na příslušném úřadě.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis vozidla do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na kterémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem odbor dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou dosavadním nebo novým vlastníkem vozidla nebo obou, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),
  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře,
  • protokol o evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, ne starší 1. roku, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena evidenční kontrola vozidla, 
  • v případě, že došlo k přechodu vlastnického práva k vozidlu, předkládá se doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového  řízení, rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Zápis nového vozidla  s EL registrační značkou do registru silničních vozidel není zpoplatněna. Změna vlastníka již provozovaného vozidla s EL značkou je zpoplatněna  podle platného sazebníku. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti  vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nepožádá-li nový vlastník vozidla o zápis změny vlastníka vozidla dopouští se přestupku, za který mu může být uložena sankce do výše 50.000,- Kč. V případě, že vozidlo je ve statutu „převod“, tzn., že je pouze odhlášeno na nového vlastníka vozidla (platí pro vozidla kde byl tento úkon učiněn do 31.12.2014) a ten neprovede zápis vozidla na svou osobu, tzn. „nedohlásí vozidlo na sebe“ do 30.06.2015, vozidlo zanikne a bude ke dni 01.07.2015 vyřazeno z registru silničních vozidel bez možnosti jeho znovu zaregistrování.

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor dopravně správních činností, oddělení evidence silničních vozidel, Magistrátu města Ostravy.

 23. Kontaktní osoba
  Jana Blažková
  metodik agendy evidence vozidel - správce dat
  +420599444898 125 / Budova DSČ
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  07.04.2021

 25. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace