Navigace

Vozidlo – vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo – vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost

 2. Základní informace k životní situaci

  Vlastník silničního vozidla, již zapsaného do registru silničních vozidel, resp. provozovatel vozidla zmocněného vlastníkem vozidla, event.. další osoby jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, mohou požádat o vydání dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Při předložení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost novým vlastníkem vozidla při zápisu vozidla na příslušném registračním úřadu je nový vlastník vozidla osvobozen od úhrady poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků (tzv. ekologický poplatek). Předmětné vozidlo musí být min. 30 let staré a ve stavu jaký byl v době jeho výroby.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost řeší kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje. V Moravskoslezském kraji je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • plnou moc k provedení zápisu změn údajů do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),
  • protokol o testování silničního vozidla na historickou původnost, vydaný příslušnou komisí Federace klubů historických vozidel ČR.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost činí 50,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o vystavení dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • internetové stránky Ministerstva dopravy ČR,
  • internetové stránky ministerstva vnitra ČR,
  • internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR,
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod., v pátky do 15:30h. na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Odbor dopravně správních činností

 23. Kontaktní osoba
  Ing. Jiří Bernát
  schvalování technické způsobilosti vozidel, historická vozidla + parkovací průkazy osob ZTP
  +420599444512 120 / Budova DSČ
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.10.2018

 25. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace