Navigace

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

 2. Základní informace k životní situaci

  Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností, týkajících se určitého subjektu, zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně nebo v zastoupení,  na základě písemné plné moci. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku na určitý subjekt se podává v písemné formě. V žádosti se uvádí známé informace o subjektu, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis se žádá.

  Živnostenský úřad na požádání vydává z rejstříku v listinné nebo elektronické formě:                                                                    

  • úplný výpis, který obsahuje všechny údaje, s výjimkou údajů o pokutách a rodných číslech; tyto jsou poskytovány pouze podnikatelům,     
  • částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů o pokutách a rodných číslech; tyto jsou poskytovány pouze podnikatelům, 
  • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost podle živnostenského zákona lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 1. patro, oddělení živností. 

  Kontaktní centrum: tel. č. 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif) nebo 599 499 311 (pevná linka).
  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.

  Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 17:00
  Úterý 8:00 - 15:30
  Středa 8:00 - 17:00
  Čtvrtek 8:00 - 16:00
  Pátek 8:00 - 11:00
  Jarmila Berková
  pracovník oddělení živností
  599443076 122 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Soňa Dombek Seberová
  vedoucí oddělení živností
  599443469 121 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V případě žádosti o výpis vč. údajů o pokutách a rodných číslech nutno prokázat, že žadatel fyzická osoba je podnikatelem (živnostníkem) nebo osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby. Žádá-li o výpis právní zástupce žadatele, musí být vybaven písemnou plnou mocí a pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za poskytnutí informací z veřejné či neveřejné části živnostenského rejstříku je stanoven ve výši:

   
  • 20,- Kč za výpis za každou i započatou stránku,
  • 40,- Kč za výpis na přinesený technický nosič dat,
  • 20,- Kč za nahlédnutí za každý subjekt.

   

  Pokud je žádost vyřizována osobně na živnostenském úřadě MMO, hradí se správní poplatek v hotovosti, pokud je žádost zasílána poštou, bude žadatel před vyřízením žádosti písemně vyzván k úhradě správního poplatku. Úkon bude živnostenským úřadem proveden až po předložení dokladu o zaplacení správního poplatku.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů.   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění, § 60.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Údaje, s výjimkou pokut a rodných číslech, jsou zveřejněny i v elektronické podobě s dálkovým přístupem www.rzp.cz a ověřené výstupy z tohoto informačního systému vydávají i kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. 

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.03.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno