Navigace

Ohlášení vázané živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení vázané živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

 2. Základní informace k životní situaci

  Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Vázané  živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona).

   

  Příloha č. 2 živnostenského zákona – přehled vázaných živností

  Obsahové náplně živností

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti vázané jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

  • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. 
  • Bezúhonnost.

   

  Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

   

  Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlášení se předkládá na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 1. patro, oddělení živností. 

  Kontaktní centrum: tel. č. 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif) nebo 599 499 311 (pevná linka).
  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.
   

  Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 17:00
  Úterý 8:00 - 15:30
  Středa 8:00 - 17:00
  Čtvrtek 8:00 - 16:00
  Pátek 8:00 - 11:00
  Jarmila Berková
  pracovník oddělení živností
  599443076 122 / Nová Radnice
  Ing. Soňa Dombek Seberová
  vedoucí oddělení živností
  599443469 121 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Je-li odpovědný zástupce občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává, předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem nebo státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i bezúhonnost.
  • Doklady prokazující odbornou způsobilost vlastní nebo odpovědného zástupce.
  • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; postačuje písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru o tom, že s umístěním souhlasí.
  • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, pokud neučiní prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
  • Při ohlášení živnosti bude vyměřen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

   

  Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Formuláře

  Jednotné registrační formuláře (JRF) jsou vydávány na živnostenském úřadu vč. poučení o jejich vyplňování a jsou rovněž dostupné v elektronické formě.

  Obecní živnostenský úřad vykonává činnost i jako centrální registrační místo (CRM). Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu,  že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání v elektronické podobě,
  • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
  • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
  • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

   

  Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

  Podnikatel povinně vyplňuje na JRF údaje určené k ohlášení živnosti v části A; další části vyplňuje, pouze pokud hodlá využít služby CRM v plném nebo částečném rozsahu. Formulář je doplněn přílohami. Podle vůle podnikatele předá živnostenský úřad vyplněné údaje správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky a zdravotní pojišťovně.

  Formulář lze získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vaších požadavků, za vás.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání                            1 000 Kč
  • Další ohlášení živnosti                                                                                      500 Kč
   

  Při současném ohlášení více živností nebo podání žádostí o koncesi se poplatek vybírá jen jednou.

  Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích:

  • úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední  podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona.

    
  Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:
   
  • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro a VPAY v pokladně MMO v kanceláři č. 101 nebo
  • bezhotovostním převodem na účet Statutárního města Ostravy, č. účtu 19-1649297309/0800 vedený u České spořitelny Ostrava, a.s. při platbě nutno uvést VS 130010000, KS 0379 nebo
  • poštovní poukázkou vydanou příslušným úřadem.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka do níž lze zaslat datovou zprávu má identifikátor: 5zubv7w

  Adresa pro elektronické podání s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu je posta@ostrava.cz 
   
  Podání bez elektronického podpisu lze směrovat na adresu zu@ostrava.cz - el. podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
   
  Aplikace JRF
  Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit on-line prostřednictvím aplikace JRF, která je ke stažení na stránkách www.rzp.cz  .Pomocí aplikace lze vyplnit a odeslat formuláře, nutné je použití elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
   
  Objednávkový systém
  K návštěvě živnostenského úřadu MMO je možno se objednat na konkrétní den a hodinu na tel. čísle 844 12 13 14 (nebo 599 499 311). Registrovaní uživatelé eSMO se mohou objednávat také on-line na www.esmo.cz  (bližší informace tamtéž).
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění.

   

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem z živnostenského rejstříku s uvedením důvodu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis z živnostenského rejstříku vydal.

  V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

  Odvolání proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem pro živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy je odbor vnitra a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Provozování činnosti, která je předmětem živnosti, je posuzováno jako přestupek neoprávněného podnikání s následkem uložení pokuty.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  18.05.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno