Navigace

Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky

 2. Základní informace k životní situaci

  Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živností volných nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

   

  Příloha č. 4 živnostenského zákona - živnost volná

  Obsahové náplně živností 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné  jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
   Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
   
  • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. 
  • Bezúhonnost.

   

  Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlášení se předkládá na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8.  

  Kontaktní centrum: tel. č. 800 990 980.
  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.
   

  Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 17:00
  Úterý 8:00 - 15:30 *) pouze pro objednané klienty
  Středa 8:00 - 17:00
  Čtvrtek 8:00 - 16:00
  Pátek 8:00 - 11:00 *) pouze pro objednané klienty 
  Ing. Soňa Dombek
  vedoucí oddělení živností
  +420599443469 121 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; postačuje písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru o tom, že s umístěním souhlasí.
  • Při ohlášení živnosti bude vyměřen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

   

  Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • Formuláře

  Jednotné registrační formuláře (JRF) jsou vydávány na živnostenském úřadu vč. poučení o jejich vyplňování a jsou rovněž dostupné v elektronické formě.

  Obecní živnostenský úřad vykonává činnost i jako centrální registrační místo (CRM). Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání v elektronické podobě,
  • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
  • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
  • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

   

  Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. 

  Podnikatel povinně vyplňuje na JRF údaje určené k ohlášení živnosti v části A; další části vyplňuje pouze pokud hodlá využít služby CRM v plném nebo částečném rozsahu. Formulář je doplněn přílohami. Podle vůle podnikatele předá živnostenský úřad vyplněné údaje správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky a zdravotní pojišťovně. 

  Formulář lze získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání                      1 000 Kč
  • Další ohlášení živnosti                                                                                500 Kč

   

  Při současném ohlášení více živností nebo podání žádostí o koncesi se poplatek vybírá jen jednou.

  Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích:

  • úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední  podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona

  Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:

  • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro a VPAY v pokladně MMO v kanceláři č. 101 nebo
  • bezhotovostním převodem na účet Statutárního města Ostravy, č. účtu 19-1649297309/0800 vedený u České spořitelny Ostrava, a.s. při platbě nutno uvést VS 130010000, KS 0379 nebo
  • poštovní poukázkou vydanou příslušným úřadem.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka do níž lze zaslat datovou zprávu má identifikátor: 5zubv7w

  Adresa pro elektronické podání s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu je posta@ostrava.cz 
   
  Podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
   
  Aplikace JRF
  Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit on-line prostřednictvím aplikace JRF, která je ke stažení na stránkách www.rzp.cz. Pomocí aplikace lze vyplnit a odeslat formuláře, nutné je použití elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
   
  Objednávkový systém
  K návštěvě živnostenského úřadu MMO je možno se objednat na konkrétní den a hodinu na tel. čísle 800 990 980. Registrovaní uživatelé eSMO se mohou objednávat také on-line na www.esmo.cz  (bližší informace tamtéž).
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem z živnostenského rejstříku s uvedením důvodu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis z živnostenského rejstříku vydal.

  V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

  Odvolání proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem pro živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy je odbor vnitra a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Provozování činnosti, která je předmětem živnosti, je posuzováno jako přestupek neoprávněného podnikání s následkem uložení pokuty. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  31.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno