Navigace

Ohlášení změn, přerušení a zrušení živnostenského oprávnění, ustanovení nového odpovědného zástupce, provozovna

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení změn, přerušení a zrušení živnostenského oprávnění, ustanovení nového odpovědného zástupce, provozovna

 2. Základní informace k životní situaci
  • Podle § 49 a § 56 živnostenského zákona je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí pokud jde o změny zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo informačním systému evidence obyvatel. Podnikatel není povinen předložit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost a neexistenci překážky provozování živnosti u právnické osoby nesmí být starší než 3 měsíce.
  • Podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona  je podnikatel povinen předem  písemně oznámit pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby jím ohlášeného přerušení.
  • Podle § 58 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona  zruší živnostenský úřad na žádost podnikatele jeho živnostenské oprávnění.
  • Podle § 11 odst. 5 živnostenského zákona  musí podnikatel ustanovení odpovědného zástupce nebo ukončení výkonu funkce pro živnost ohlašovací oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; v případě živnosti koncesované platí podle odst. 7 pro ukončení výkonu funkce totéž a ustanovení odpovědného zástupce podnikatel předloží ke schválení.
  • Podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel povinen předem písemně oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Ke dni ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen rovněž oznámit, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Podnikatel – fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na základě oznámení nebo žádosti živnostenský úřad podle okolností případu provede změnu údajů v živnostenském rejstříku nebo zapíše nové skutečnosti, změní rozhodnutí o koncesi, rozhodne o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou, zruší živnostenské oprávnění. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemným oznámením změněných údajů. Při využití služeb CRM se oznámení předkládá  tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 1. patro, oddělení živností. 

  Kontaktní centrum: tel. č. 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif) nebo 599 499 311 (pevná linka).
  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.
   

  Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 17:00
  Úterý 8:00 - 15:30
  Středa 8:00 - 17:00
  Čtvrtek 8:00 - 16:00
  Pátek 8:00 - 11:00
  Jarmila Berková
  pracovník oddělení živností
  599443076 122 / Nová Radnice
  Ing. Soňa Dombek Seberová
  vedoucí oddělení živností
  599443469 121 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Podnikatel prokazuje vznik konkrétní změny příslušným dokladem např. průkazem totožnosti při změně osobních údajů, dokladem prokazujícím vztah k prostorám sídla odlišného od bydliště, doklady o změnách v osobách jednajících jménem právnické osoby, pokud tyto údaje nejsou zapsány v obchodním rejstříku. V případě ustanovení nového odpovědného zástupce doklady prokazující splnění podmínky odbornosti, je-li stanovena a prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře

  Jednotné registrační formuláře (JRF) jsou vydávány na živnostenském úřadu vč. poučení o jejich vyplňování a jsou rovněž dostupné v elektronické formě.

  Obecní živnostenský úřad vykonává činnost i jako centrální registrační místo (CRM). Podnikatel může na živnostenském úřadě, ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy, oznámit též změnu údajů v přihláškách a oznámeních:

   

  Fyzické osoby

  • přihláška k daňové registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání v elektronické podobě,
  • zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
  • přihláška k důchodovému pojištění,
  • přihláška k nemocenskému pojištění,
  • vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
  • oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

   

  Právnické osoby

  • přihláška k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě,
  • vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

   

  Oznámit změny údajů v přihláškách a oznámeních určených správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

  Podnikatel povinně vyplňuje na JRF údaje určené k ohlášení živnosti v části A; další části vyplňuje pouze pokud hodlá využít služby CRM v plném nebo částečném rozsahu. Formulář je doplněn přílohami. Podle vůle podnikatele předá živnostenský úřad vyplněné údaje správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky a zdravotní pojišťovně. 

  Formulář lze získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  · Změna rozhodnutí o udělení koncese                                                                     500 Kč

  · Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou  500 Kč

  · Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny              100 Kč
   

  Předmětem poplatku není  schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese a změna oboru činnost v rámci živnosti volné. Je-li učiněno současně více poplatných úkonů, vybere správní úřad jen jeden ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek za vydání výpisu je splatný při oznámení změny. Nebude li zaplacen, správní úřad úkon neprovede.         

  Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:

  • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro a VPAY v pokladně MMO v kanceláři č. 101 nebo
  • bezhotovostním převodem na účet Statutárního města Ostravy, č. účtu 19-1649297309/0800 vedený u České spořitelny Ostrava, a.s. při platbě nutno uvést VS 130010000, KS 0379 nebo
  • poštovní poukázkou vydanou příslušným úřadem.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny živnostenským zákonem přímo, řídí se tedy správním řádem. Ve správním řízení se rozhodnutí vydá neprodleně maximálně do 30 dnů, pokud nebylo přerušeno z důvodu odstraňování vad podání. V ostatních případech v nejkratším možném termínu. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odpovědný zástupce, je-li nově ustanovován.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena příslušnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k jejich doložení ve lhůtě nejméně 15 dnů a zápis do živnostenského rejstříku do předložení neprovede.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uložení pokuty dle § 62 živnostenského zákona až do výše 100.000,- Kč. Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí správním řádem, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.03.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno