Navigace

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

 2. Základní informace k životní situaci
  Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živnosti volné nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány.


  Příloha č. 4 živnostenského zákona - živnost volná

  Obsahové náplně živností

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou v tomto případě právnické osoby se sídlem na území České republiky. Jménem právnické osoby jednají statutární orgány nebo jejich členové popř. osoby zmocněné. Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do OR.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Právnická osoba nemusí ustanovovat odpovědného zástupce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlášení se předkládá na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 1. patro, oddělení živností.  
   
  Kontaktní centrum: tel. č. 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif) nebo 599 499 311 (pevná linka).
  Prostřednictvím Kontaktního centra se můžete také objednat k návštěvě živnostenského úřadu.

   

  Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 17:00
  Úterý 8:00 - 15:30
  Středa 8:00 - 17:00
  Čtvrtek 8:00 - 16:00
  Pátek 8:00 - 11:00
  Jarmila Berková
  pracovník oddělení živností
  599443076 122 / Nová Radnice
  Ing. Soňa Dombek Seberová
  vedoucí oddělení živností
  599443469 121 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního  či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s vyjímkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či obdobného  rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.
  • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.
  • Při ohlášení živnosti bude vyměřen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

   

  Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost a neexistenci překážky provozování živnosti u právnické osoby nesmí být starší než 3 měsíce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   

  Při současném ohlášení více živností nebo podání žádostí o koncesi se poplatek vybírá jen jednou.  

  Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích:

  • úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední  podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona,

  Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:

  • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, MasterCard Elektronic, Maestro a VPAY v pokladně MMO v kanceláři č. 101 nebo
  • bezhotovostním převodem na účet Statutárního města Ostravy, č. účtu 19-1649297309/0800 vedený u České spořitelny Ostrava, a.s. při platbě nutno uvést VS 130010000, KS 0379 nebo
  • poštovní poukázkou vydanou příslušným úřadem.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Datová schránka, do níž lze zaslat datovou zprávu, má identifikátor:  5zubv7w

  Adresa pro elektronické podání s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu je posta@ostrava.cz 

  Podání bez elektronického podpisu lze směrovat na adresu zu@ostrava.cz  - el. podání, která nejsou opatřená zaručeným elektronickým podpisem je nutno do 5 dnů doložit písemně (poštou) nebo ústně do protokolu při osobní návštěvě úřadu.
   
  Aplikace JRF
  Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit on-line prostřednictvím aplikace JRF, která je ke stažení na stránkách www.rzp.cz . Pomocí aplikace lze vyplnit a odeslat formuláře, nutné je použití elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
   
  Objednávkový systém
  K návštěvě živnostenského úřadu MMO je možno se objednat na konkrétní den a hodinu na tel. čísle 844 12 13 14 (nebo 599 499 311). Registrovaní uživatelé eSMO se mohou objednávat také on-line na www.esmo.cz  (bližší informace tamtéž).
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem z živnostenského rejstříku s uvedením důvodu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis z živnostenského rejstříku vydal.

  V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

  Odvolání proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem pro živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy je odbor vnitra a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Provozování činnosti, která je předmětem živnosti, je posuzováno jiný správní delikt neoprávněného podnikání s následkem uložení pokuty. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  18.05.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno