Žádost o výkon funkce přísedícího

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Okresní soud rozhoduje dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), v případech stanovených tímto zákonem mj. v senátech, jež se skládají ze soudce a 2 přísedících.

Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. V případě Okresního soudu v Ostravě je to Zastupitelstvo statutárního města Ostravy.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o výkon funkce přísedícího

 2. Základní informace k životní situaci

  Dle ustanovení § 60 zákona o soudech a soudcích může být přísedícím státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, a jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude zastávat řádně. Dále je podmínkou dosažení věku nejméně 30 let (v den ustanovení) a souhlas se svým ustanovením do funkce přísedícího okresního soudu.

  Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.

  Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let (ust. § 61 odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

  Přísedícím dle ust. § 64 zákona o soudech a soudcích může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.

  Dle ust. § 65 odst. 1 zákona o soudech a soudcích stanoví předseda okresního soudu počet přísedících, kteří mají být zvoleni. Pro Okresní soud v Ostravě byl stanoven počet přísedících na 170. Při stanovení počtu přísedících se přihlíží k tomu, aby nezasedali zpravidla více než 20 kalendářních dnů v roce.

  Zvláštní právní předpis dále stanoví další předpoklady pro ustanovení přísedícím. Podle tohoto zákona předkládá občan narozený do 01.12.1971 lustrační osvědčení vydané Ministerstvem vnitra České republiky.

  Přísedícímu, který funkci přísedícího vykonává, přináleží náhrady za výkon této společenské funkce (ust. § 93 zákona o soudech a soudcích). Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, přísluší za dobu, po kterou vykonávají funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy je povinen poskytovat stát.

  Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí také stát. Způsob a výši náhrady stanoví Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou. Dále stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví ministerstvo vyhláškou. Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši, kterou určí ministerstvo vyhláškou.

  Obecně lze konstatovat, že za každý den jednání přísluší přísedícím paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 150,- Kč, stravné, pokud účast přísedícího u jednání je 5 hod. a více, jízdné ve výši jízdenky MHD Ostrava, náhrada mzdy, případně ušlý výdělek.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Dle ustanovení § 60 zákona o soudech a soudcích může být přísedícím státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, a jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude zastávat řádně. Dále je podmínkou dosažení věku nejméně 30 let (v den ustanovení) a souhlas se svým ustanovením do funkce přísedícího okresního soudu.

  Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.

  Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let (ust. § 61 odst. 2 zákona o soudech a soudcích).

  Přísedícím dle ust. § 64 zákona o soudech a soudcích může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan se osobně dostaví na Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, kanc. č. 137, a na místě doloží:

  • lustrační osvědčení v případě, že je občan narozen do 01.12.1971 (vydává Ministerstvo vnitra – žádost a informace jsou k dispozici na www.mvcr.cz)
  • platný občanský průkaz (občanství ČR je jednou z podmínek výkonu funkce přísedícího)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce v době volby nikoliv podání žádosti) – možno vyřídit na počkání na informacích Magistrátu města Ostravy
  • potvrzení od zaměstnavatele v případě, že občan má trvalý pobyt mimo Ostravu a v Ostravě pracuje (trvalý pobyt příp. práce v obvodu zastupitelstva města Ostravy a Okresního soudu v Ostravě, pro který je do funkce volen, je jednou z podmínek pro výkon funkce přísedícího)

  a vyplní:

  • dotazník pro osobní údaje
  • prohlášení o splnění podmínek dle příslušných zákonů
  • čestné prohlášení o splnění podmínek dle příslušných zákonů
  • formulář návrhu člena zastupitelstva města Ostravy na výkon funkce přísedícího a zajistí podpis některého z členů zastupitelstva (seznam členů zastupitelstva je k dispozici na webových stránkách Statutárního města Ostravy)
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Občan se osobně dostaví na Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, kanc. č. 137.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, kanc. č. 137

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, kanc. č. 137.

  Bc. Jana Grossmannová
  referent matriční agendy
  +420599443498 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Hana Pustková
  právník
  +420599443610 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan se osobně dostaví na Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, kanc. č. 137, a na místě doloží:

  • lustrační osvědčení v případě, že je občan narozen do 01.12.1971 (vydává Ministerstvo vnitra – žádost a informace jsou k dispozici na www.mvcr.cz)
  • platný občanský průkaz (občanství ČR je jednou z podmínek výkonu funkce přísedícího)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce v době volby nikoliv podání žádosti) – možno vyřídit na počkání na informacích Magistrátu města Ostravy
  • potvrzení od zaměstnavatele v případě, že občan má trvalý pobyt mimo Ostravu a v Ostravě pracuje (trvalý pobyt příp. práce v obvodu zastupitelstva města Ostravy a Okresního soudu v Ostravě, pro který je do funkce volen, je jednou z podmínek pro výkon funkce přísedícího)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí č. kanc. 137.

  Po dohodě je možné zaslat tyto formuláře také e-mailem.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Proces trvá cca 30 až 60 dnů a je závislý na termínech konání zasedání zastupitelstva města a doložení všech potřebných podkladů ze strany občana.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.10.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno