Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu
  • Pověřený zmocněnec na základě plné moci
  • Člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
  • Opatrovník za občana, který má jmenovaného opatrovníka a který není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu  
  • Zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče za občana mladšího 15 let
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

  Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let musí mít vyplněný vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za dítě mladší 15 let vypisuje a podepisuje přihlašovací lístek zákonný zástupce.

  • prokázat totožnost občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  Pokud občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

  Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění a ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

   Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Má-li sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

  Za občana může sdělit ukončení trvalého pobytu na území České republiky i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

  Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území ČR jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan 15 let svěřen do osobní péče.

  Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a který není způsobilý ohlásit ukončení pobytu, opatrovník.

  Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 

  Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši  100.-Kč, v případě ohlášení u zastupitelského úřadu je poplatek 300.-Kč.        

  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

  Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami  jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

  Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100.-Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku a potřebných dokladů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.

  ve správním obvodu statutárního města Ostrava

  • na ohlašovně úřadů městských obvodů:

  Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná, 

  • na ohlašovně obecních úřadů:

  Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský  průkaz, nebo nemá-li občan platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou,
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Přihlášení k trvalému pobytu (651 Kb) 

  Tiskopis „ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu “ lze získat u ohlašovny úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov. Žádost o ohlášení změny místa trvalého pobytu musí být podána na uvedeném tiskopise.

  Vzor tiskopisu je rovněž dostupný na webových stránkách MVČR.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno