Informace pro příjemce dotace

Pokyny příjemcům účelové dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy ke změnám v průběhu realizace projektu a podání závěrečného vyúčtování dotací v oblasti zdravotnictví

Kontaktní osoby

administrativa Mgr. Michaela Czeizelová 599 443 867
vyúčtování Bc. Michaela Hudečková, DiS. 599 443 856


Formuláře pro vyúčtování poskytnuté dotace

Pokyny k vyúčtování účelové dotace (za rok 2021 a 2020)

  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva a vyúčtování účelové dotace z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví)
  • Formulář č. 2 (Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace)

Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Manuál pro vykazování ukazatelů 

Dokumenty pro rok 2021 - Program Podmínky dotační oblasti.

 

Hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity

Tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu (ke stažení ZDE):

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).

Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).