Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

 2. Základní informace k životní situaci

  Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoliv nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby a je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. Tyto příznaky mohou vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě trpí zanedbáváním jeho důležitých životních potřeb. Jedná se o tělesné, dušení a citové týraní, zneužívání, zanedbávání péče o dítě, sexuální zneužívání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte doví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

  Pozor na oznamovací povinnost dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • § 367 Nepřekažení trestného činu

  Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá např. trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení ...

  • § 368 Neoznámení trestného činu

  Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin např. vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198)...

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

   

  Oznámení o podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit rovněž na kterékoli služebně policie ČR.

    

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy - širší správní obvod

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 17.00

   

  Středa

  8.00 – 17.00

   

  Čtvrtek

  8.00 – 16.00

   

   Seznam sociálních pracovníků

  Bc. Kateřina Marková, DiS.
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443842
  +420724277990
  183 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Taťána Svobodníková
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443829
  +420720735284
  183 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Petr Štícha
  sociální pracovník v oblasti SPOD
  +420599443840
  +420734692810
  182 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení není přeložení nutné.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Ostrava (standard 8b).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s OSPOD 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno. 

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte za nespolupráci s OSPOD až do 20.000,- Kč, trestní postih při neoznámení trestného činu dle trestního zákoníku.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Kde hledat pomoc, co je a co ještě není týrání dítěte, jak postupovat.

 20. Další související informace

  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad MSK, nestátní organizace pracující s rodinou a dětmi

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochany dětí

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace