Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

 2. Základní informace k životní situaci

  Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoliv nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby a je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. Tyto příznaky mohou vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě trpí zanedbáváním jeho důležitých životních potřeb. Jedná se o tělesné, dušení a citové týraní, zneužívání, zanedbávání péče o dítě, sexuální zneužívání.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte doví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

  Pozor na oznamovací povinnost dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

  • § 367 Nepřekažení trestného činu

  Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá např. trestný čin vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení ...

  • § 368 Neoznámení trestného činu

  Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin např. vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198)...

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Prokešovo nám. 8

  729 30 Ostrava

   

  Oznámení o podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit rovněž na kterékoli služebně policie ČR.

    

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení není přeložení nutné.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Ostrava (standard 8b).

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s OSPOD 

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno