Navigace

Žádost o ohlášení dopravní stavby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o ohlášení dopravní stavby

 2. Základní informace k životní situaci

  Stavebnímu ohlášení podléhají všechny práce, dle § 14 a § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí  zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 104 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníky stavby nebo stavebníky a mají právo stavby, založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle § 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o ohlášení dopravní stavby u speciálního stavebního úřadu.

  Žádost o ohlášení dopravní stavby se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Speciální stavební úřad

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro dálnice a rychlostní silnice je speciálním stavebním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o ohlášení stavby, sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, k žádosti se připojují přílohy uvedené v části B) uvedeného formuláře (projektová dokumentace, doklad prokazující právo pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné v katastru nemovitostí, plná moc v případě zastupování, seznam a adresa vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, doklad o informování vlastníků sousedních pozemků, doklad o klasifikaci osoby pro státní dozor, územně plánovací informace, územní souhlas, popř. územní rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, vyjádření správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o ohlášení dopravní stavby.

  Lze získat u Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ohlášení nepodléhá zpoplatnění dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání ohlášení ve věci jsou stanoveny ustanovením § 106 zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (souhlas je vydán do 30 dnů ode dne ohlášení záměru).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Souhlas s ohlášením dopravní stavby se doručí podle ustanoveni § 106 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny posta@ostrava.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno buď písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
  • Vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí o věci v přezkumném řízení nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky a správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá speciální správní úřad pokuty podle ustanovení § 178 - § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno