Oddělení silnic, mostů, rozvoje a organizace dopravy

Řeší:

Je oddělením odboru dopravy magistrátu pro oblast silničního hospodářství a veřejného osvětlení. Na území města se podílí na zajišťování rozvoje dopravní infrastruktury a silničního hospodářství města v samostatné a přenesené působnosti.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti v souladu s § 139 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto činnosti nebyly svěřeny městským obvodům Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy :

 • Vykonává působnost silničního správního úřadu, státní dozor a speciální stavení úřad pro silnice II. a III. třídy včetně součástí a příslušenství v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu Ostrava.
 • Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích I.a II. třídy na území města a na všech místních komunikacích správního obvodu Ostrava.

V oblasti samostatné působnosti: 

 • Zabezpečuje rozvoj záměru v odvětví dopravy a silničního hospodářství jako podklad pro přípravu investiční výstavby v souladu s územním plánem města,
 • Zabezpečuje zpracování střednědobých a dlouhodobých koncepčních záměrů dopravy zejména Generálního dopravního plánu,
 • Sleduje a zabezpečuje realizaci opatření ke zvyšování bezpečnostní silničního provozu,
 • Zajišťuje výkon letní a zimní údržby vozovek místních komunikací I. a II. třídy,
 • Zajišťuje údržbu veřejného osvětlení, zabezpečuje zpracování generelu programu výstavby, modernizace sítě veřejného osvětlení, zajišťuje odborný elektrotechnický dohled a poskytuje technické informace a odborná vyjádření,
 • Zajišťuje údržbu a realizaci světelně signalizačních zařízení,
 • Zajišťuje stavební údržbu mostů na všech místních komunikacích ve městě,
 • Zpracovává stanoviska k návrhu nabytí nebo záměru převedení nemovitých věcí,
 • Zajišťuje jednotnou koncepci organizace dopravy na území města Ostravy,
 • Zjišťuje připravenost projektů v oblasti dopravy k předkládání do výzev zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem dopravy atd. z důvodů financování z fondů EU.

 

Kontakty

Ing. Eva Friedelová
vedoucí oddělení silnic, mostů a rozvoje organizace dopravy