Navigace

Povolení stavby nebo reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení stavby nebo reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy.

 2. Základní informace k životní situaci

  V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Povolení stavby v silničním ochranném pásmu je podkladem pro stavební řízení  a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu). Povolení stavby v silničním ochranném pásmu se nevyžaduje u staveb čekáren linkové osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace.

  V případě dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace je tato vzdálenost 100 m (jde-li o reklamní poutače, propagační a jiné zařízení, světelné zdroje, barevné plochy a jiná obdobná zařízení viditelná uživateli pozemní komunikace, posouvá se hranice silničního ochranného pásma na vzdálenost 250 m), v případě ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy 50 m a v případě silnice II. třídy, silnice III. třídy a místní komunikace II. třídy 15 m. Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy  a účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají. Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu lze povolit pouze na dobu určitou, nejvýše na dobu  5 let, a to za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravní značkou nebo s dopravním zařízením a že nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. V rozhodnutí o povolení zřídit a provozovat reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu stanoví silniční správní úřad podmínky, které musí žadatel dodržovat.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na silniční správní úřad.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitosti připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu,
  • situaci s vyznačením polohy požadované stavby či reklamního zařízení,
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby),
  • k vydání rozhodnutí o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu je třeba souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, a souhlas Policie České republiky; pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené nemovitosti a od Policie České republiky vyžádá.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení stavby nebo reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy je kromě žadatele také:

  • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,
  • vlastník nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno,
  • příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu, které vyžaduje povolení silničního správního úřadu, bez takového povolení fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu, které vyžaduje povolení silničního správního úřadu, bez takového povolení právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Zřízení či provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo fyzickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, může být uděleno povolení na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci (zřízení křižovatky).
  Povolení uzavírky pozemní komunikace.
  Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci.
  Návrh na změnu dopravního značení.
  Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno