Oddělení silniční a drážní dopravy

Řeší:

 • Je oddělením odboru dopravy magistrátu města Ostravy pro oblast silniční a drážní dopravy. V rámci výkonu státní správy v oblasti obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní funkci dopravního úřadu pro oblast městské autobusové dopravy a taxislužby i ve věcech provozu na pozemních komunikacích a získávání  a zdokonalování odborné způsobilosti - licencí taxislužby. Plní rovněž úkoly drážního úřadu.

  Úkoly v přenesené působnosti v souvislosti § 139 dost.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů:

  • plní funkci dopravního úřadu pro oblast městské autobusové dopravy a taxislužby,
  • vykonává působnost drážního správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem a zabezpečuje výkon státního dozoru ve věcech drah v rozsahu přenesené působnosti svěřené obci,
  • plní úkoly příslušejícímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí.

  V samostatné působnosti se toto oddělení zabývá:

  • návrhy na realizaci záměrů v oblasti rozvoje infrastruktury pro hromadnou dopravu osob, zejména městskou hromadnou dopravu,
  • připravuje podklady pro podporu rozvoje a modernizaci městské hromadné dopravy,
  • vyjadřuje se ke koncepčním a výhledovým záměrům z hlediska zájmů odvětví dopravy,
  • zajišťuje realizaci dopravních opatření ke zvýšení spolehlivosti, hospodárnosti a bezpečnosti hromadné dopravy na území města,
  • zabezpečuje úkoly související se zajištěním dopravní obslužnosti územního obvodu města v oblasti veřejné osobní dopravy včetně dopravy železniční a spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi,
  • zabezpečuje úkoly vyplývající z účasti města na budování a rozvoji integrovaného dopravního systému v rámci kraje a v dané oblasti spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi,
  • zpracovává návrhy smluv a zajišťuje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich plnění při zabezpečování veřejné osobní dopravy.
 • Zveřejňování informací o kontrolách v souladu s ust. § 26 kontrolního řádu

Odbor dopravy jako příslušný dopravní úřad dle ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán vykonávající výkon státní správy provedl v roce 2020 na úseku provozování taxislužby na území města Ostravy v rámci výkonu státního odborného dozoru 2 kontroly v taxislužbě.

 Odbor dopravy jako orgán příslušný dle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedl za rok 2020 celkem 2 kontroly ve stanicích měření emisí, které mají na území města svou provozovnu. V průběhu kontrol nebylo zjištěno porušení zákonů, které by vedlo k zahájení správního řízení, příp. bylo nutné ukládat nápravná opatření a termíny odstranění závad.

 Odbor dopravy jako příslušný dopravní úřad dle ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán vykonávající výkon státní správy provedl v roce 2020 na úseku městské autobusové dopravy na území města Ostravy v rámci výkonu státního odborného dozoru 4 kontroly u dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava. Byly provedeny namátkové kontroly plnění povinnosti dopravce – dodržování povinností stanovených zákonem o silniční dopravě, zejména dodržování schváleného jízdního řádu, označení vozidla a údržba označníků zastávek a také označení vozidla použité pro náhradní autobusovou dopravu. V průběhu kontrol nebylo zjištěno porušení zákona, které by vedlo k zahájení správního řízení, příp. bylo nutné ukládat nápravná opatření a termíny odstranění závad.

 Odbor dopravy jako věcně a místně příslušný drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 57 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, provedl v roce 2020 celkem 2 státní dozory na dráze trolejbusové a tramvajové se zaměřením na dodržování povinností stanovených zákonem o dráhách a bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy podle pravidel provozování drážní dopravy u provozovatele dráhy tramvajové/trolejbusové a dopravce společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava. Při výkonu státních dozorů nebylo zjištěno porušení zákona, které by vedlo k zahájení správního řízení, příp. bylo nutné ukládat nápravná opatření a termíny odstranění závad.

Kontakty

Ing. Martin Fojtík
vedoucí oddělení silniční a drážní dopravy