Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

 2. Základní informace k životní situaci

  Ustanovení § 63 - 66 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup pro udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat stanici měření emisí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Stanici měření emisí lze provozovat pouze na základě povolení vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení na žádost fyzické nebo právnické osoby vydá, pokud žadatel

  a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění,

  b) má vlastnické nebo jiné právo k užívání nebytových prostor, ve kterých bude stanici měření emisí provozovat, tyto prostory jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební uspořádání těchto prostor provozování stanice měření emisí umožňuje,

  c) má vlastnické nebo jiné právo k užívání přístrojů, technického zařízení a programového vybavení, které jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,

  d) má zajištěno provádění měření emisí osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, a

  e) má vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností.

  V žádosti o vydání povolení k provozování stanice měření emisí žadatel vedle náležitostí podle správního řádu uvede druh stanice měření emisí, kterou hodlá provozovat, a adresu místa, kde hodlá stanici měření emisí provozovat.

  K žádosti přiloží žadatel:

  a) popis nebytových prostor podle odstavce 1 písm. b) včetně příjezdových komunikací a parkoviště a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo k užívání k nim,

  b) popis přístrojů, zařízení a programového vybavení a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo opravňující žadatele k jejich užívání,

  c) seznam obsahující jména a bydliště fyzických osob, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika a dokumenty dokládající právní vztah žadatele k těmto osobám a

  d) návrh vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti u příslušného správního úřadu. Žádost lze podat též faxem či v elektronické podobě (takové podání nutno do 5 dnů doplnit v písemné formě). Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti příslušnému správnímu úřadu. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, oddělení silniční a drážní dopravy

  Pracoviště: Prokešovo náměstí 8, Ostrava (budova Nové radnice), 2. poschodí, č. kanceláře 287
  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16 hod.

  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy

  Bc. Tomáš Konečný
  599 442 032
  tomas.konecny@ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Viz. bod Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání povolení k provozování stanice měření emisí 1500 Kč, za změnu v povolení 200 Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů od doručení všech náležitostí uvedených v bodě 6. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických podmínkách, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí příslušného dopravního úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude vydáno požadované povoleni k měření emisí

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.03.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno