Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

 2. Základní informace k životní situaci

  Ustanovení § 63 - 66 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup pro udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat stanici měření emisí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro zřízení SME:

  • statutární orgán, nebo členové statutárního orgánu žadatele dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, jedná-li se o právnickou osobu, fyzická osoba dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,
  • žadatel má provozní a technické vybavení nezbytné k provozování stanice měření emisí.

  Postup:

  Na základě žádosti a doložením všech požadovaných dokumentů příslušný správní úřad rozhodne o udělení oprávnění.
  Žádost o udělení oprávnění musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se fyzickou osobu,
  • typ stanice měření emisí,
  • značky (obchodní název stanovený výrobcem) a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření emisí,
  • místo, kde bude stanice měření emisí provozována,
  • termín předpokládaného zahájení provozu,

  K žádosti žadatel přikládá:

  • popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
  • seznam technologického vybavení stanice měření emisí,
  • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,
  • stanovisko hygienické služby,
  • doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny. Tento doklad lze nahradit specializovaným školením mechaniků u výrobce vozidla, výrobce emisního systému nebo výrobce (dovozce) diagnostické techniky pro řízené emisní systémy vozidel nebo ve zvláštním školicím zařízení zaměřeném na diagnostiku a opravy emisních systémů vozidel.


  Po udělení oprávnění zajistí její zřizovatel závěrečnou expertizu vypracovanou právnickou osobou určenou ministerstvem (např. ÚVMV, ÚSMD) a vyškolení pracovníků oprávněných měřit emise.
  Protokoly o odborné expertize, výsledku metrologické kontroly spolu s kopiemi osvědčení pracovníků předloží správnímu úřadu, který následně vydá osvědčení k provozu stanice měření emisí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti u příslušného správního úřadu. Žádost lze podat též faxem či v elektronické podobě (takové podání nutno do 5 dnů doplnit v písemné formě). Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti příslušnému správnímu úřadu. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, oddělení silniční a drážní dopravy

  Pracoviště: Prokešovo náměstí 8, Ostrava (budova Nové radnice), 2. poschodí, č. kanceláře 287
  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16 hod.

  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy

  Ing. Pika Tomáš
  599 442 032
  Fax: 599 442 034
  tpika@ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Viz. bod 6 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   

  Vyplnění žádosti o udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí. Formulář žádosti bude poskytnut na kontaktním místě nebo na internetových stránkách statutárního města Ostravy, odboru dopravy v sekci formuláře.  

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání oprávnění k provozování stanice měření emisí 1500 Kč, za vydání osvědčení 300 Kč. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  30 dnů od doručení všech náležitostí uvedených v bodě 6. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí příslušného dopravního úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude vydáno oprávnění a osvědčení.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2017

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno