Navigace

Žádost o kolaudační souhlas

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o kolaudační souhlas

 2. Základní informace k životní situaci

  Dokončenou dopravní stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, bylo-li u ní stanoveno provedení zkušebního provozu nebo byl tento provoz stanoven ve stavebním povolení, lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Před vydáním kolaudačního souhlasu provede stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, od které může upustit, pokud stavebník k žádosti o kolaudační souhlas předloží odborný posudek (certifikát) autorizovaného inspektora (§ 149, odst. 1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.)

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad pro dopravní stavby,  pro dálnice a rychlostní silnice je speciálním stavebním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava) a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u příslušného speciálního stavebního úřadu, pro silnice II a III. třídy na území statutárního města Ostrava u odboru dopravy Magistrátu města Ostravy.

  Žádost o kolaudační souhlas se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Speciální stavební úřad Magistrátu města Ostrava, odbor dopravy

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro dálnice a rychlostní silnice je speciálním stavebním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o kolaudační souhlas sepsanou na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář „Žádost o vydání kolaudačního souhlasu“. Formulář včetně seznamu dokladů, které se přikládají k žádosti o kolaudační souhlas, (vždy dokumentaci skutečného provedení stavby, a pokud bude stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí též geometrický plán stavby).

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno.

  Místní šetření při závěrečné kontrolní prohlídce stavby není zpoplatněno v případě, že je prováděno ve lhůtě stanovené pro dokončení stavby ve stavebním povolení.

  V případě, že je místní šetření prováděno po lhůtě stanovené k dokončení stavby ve stavebním povolení, je zpoplatněno podle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  Uvedeny jsou vybrané části zákona:

  Položka 20

  Místní   šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

  Kč     500,-

  Místní   šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu   v pracovních dnech

  Kč  1000,-

  Místní   šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

  Kč     2000,-

   

  Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, po stanovení výše poplatků odborem dopravy.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby (závěrečná kontrolní prohlídka se musí konat do 60 dnů ode dne doručení žádosti). V případě, že stavební úřad na stavbě nezjistí závady, bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas.

  Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, stavební úřad rozhodnutím užívání stavby zakáže. Jakmile stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, ten po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá do 15 dnů ode dne, kdy mu oznámení došlo kolaudační souhlas.   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, zástupce stavební firmy (stavbyvedoucí), osoba vykonávající stavební dozor a budoucí vlastník stavby. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány (Policie ČR MŘ – DI, MMO odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor) a autorizovaného inspektora.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Stavebník je při závěrečné kontrolní prohlídce stavby povinen předložit doklady stanovené stavebním úřadem v příslušném vyrozumění o jejím konání a umožnit prohlídku stavby.        

   

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny posta@ostrava.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno buď písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
  • Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Kolaudační souhlas není rozhodnutím ve správním řízení. Na opravu či zrušení vadného kolaudačního souhlasu se vztahuje ustanovení § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Jestliže kolaudační souhlas trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma dotčené osobě, stavební úřad jej opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Kolaudační souhlas, který je v rozporu s právními předpisy a který nelze opravit, zruší usnesením stavební úřad, který jej vydal. Opravu či zrušení vadného správního aktu provede stavební úřad, jakmile se o vadě dozví. Dotčená nebo jakákoli jiná osoba může dát k tomuto postupu podnět.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky a správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá speciální stavební úřad pokuty podle ustanovení § 178 - § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku např. tím, že

  • užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 stavebního zákona (pokuta až do 1 000 000,- Kč)

  Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  • užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 stavebního zákona (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno