Navigace

Žádost o stavební povolení pro dopravní stavby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o stavební povolení pro dopravní stavby

 2. Základní informace k životní situaci

  Stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen komunikace) se rozumí trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její  změny, stavební úpravy spojené s přestavbou zemního tělesa, přestavbou se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změny nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení dle § 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby, vlastník,  nebo  stavebník, jenž má právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 část B) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (projektová dokumentace, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska, vyžadována zvláštními předpisy, stanoviska správců a vlastníků technické a dopravní infratruktury)

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o stavební povolení u speciálního stavebního úřadu.

  Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
  Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Speciální stavební úřad

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro dálnice a rychlostní silnice je speciálním stavebním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad (úřad městského obvodu).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o stavební povolení, sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Projektová dokumentace, zpracovaná opevněnou osobou minimálně ve dvojím provedení, je-li více jiných stavebních úřadů, nebo není-li stavebník totožný s vlastníkem stavby, předkládá se trojmo, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska dotčených účastníků vyžadována zvláštními předpisy a stanoviska dalších účastníků dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o stavební povolení lze získat u Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Rozhodnutí o stavebním povolení pro dopravní stavby jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  Uvedeny jsou vybrané části zákona:

  Položka 18

  vydání stavebního povolení

  f)   ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

  Kč   10 000,-

  vydání rozhodnutí o změně stavby před   dokončením nebo o prodloužení   

  platnosti stavebního povolení

  Kč     1 000,-

   

   

  Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 1

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovení § 112 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., bez zbytečného odkladu, nejdéle do 60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 90 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci stavebního řízení o povolení dopravní stavby jsou stanoveni v § 109 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny posta@ostrava.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno buď písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
  • Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
  • Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá speciální stavební úřad pokuty podle ustanovení § 178 - § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno