Volby

Volby do Evropského parlamentu

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb

Mgr. Zdeněk Viktorin, vedoucí oddělení správních činností, tel. 599 443 609

Bc. Jarmila Trchalíková, referent agendy správního řízení, tel 599 442 222

Ing. Aleš Hájek, vedoucí oddělení Středisko informačních služeb, tel. 599 443 335


Upozornění pro voliče!

Najděte si svou volební místnost.

Telefonní seznam volebních místností město Ostrava.

Telefonní seznam volebních místností obcí správního obvodu Ostrava.


 

Volby do Evropského parlamentu (EP)

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 zveřejněným ve Sbírce zákonů č. 9/2019 Sb. byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Dny konání voleb byly stanoveny na 24. a 25. května 2019.

V pátek 24. května 2019 začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, v sobotu 25. května 2019 začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 

Právní předpisy 

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a oznámení pro voliče

Kdo má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR?

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Co je seznam voličů pro volby do EP?

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je zápis voliče do seznamu voličů pro volby EP. Seznam vytváří každý obecní úřad (úřad městského obvodu) samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu.

Občan ČR, který má právo volit ve volbách do EP a má trvalý pobyt na území ČR je nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zapsán do seznamu voličů pro volby do EP automaticky, nemusí tedy činit žádný úkon.

Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

  • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit;
  • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a  požádá u obecního úřadu (úřadu městského obvodu) v místě svého pobytu nejpozději do 16,00 hod. dne 14. 4. 2019 o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu;
  • podá u obecního úřadu (úřadu městského obvodu), v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu nejpozději do 16,00 hod dne 14. 4. 2019 žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (jedná se o voliče EU, který doposud nehlasoval v ČR v žádných volbách). 
  • odkaz na volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

 

Voliči, kteří se v době voleb nebudou zdržovat v místě svého trvalého pobytu z důvodu pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a  zařízení nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, mohou prostřednictvím správce příslušného zařízení požádat o zápis do seznamu voličů v obci, kde je umístěno příslušné zařízení. Obec (úřad městského obvodu) tyto voliče do seznamu zanese nejpozději do 4. 5. 2019.

O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz – viz níže.)

Bližší informace pro voliče, kteří v době od 14. 4. 2019 do 22. 5. 2019 změní v rámci České republiky místo trvalého pobytu – viz volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Kde lze hlasovat?

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce (městského obvodu), u jejíhož obecního úřadu (úřadu městského obvodu) je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP nebo s voličským průkazem v kterémkoliv volebním okrsku v České republice. Starosta obce (městského obvodu) nejpozději do 9. 5. 2019 na úřední desce zveřejní adresy a sídla volebních okrsků a jejich adresy.

Adresy volebních místností na území města Ostravy -  viz  „Najdi svou volební místnost“ 

Voličský průkaz

Volič, který nemůže anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu, s nímž může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR.

Voličský průkaz vydává obecní úřad (úřad městského obvodu) voliči, v jehož seznamu voličů pro volby do EP je zapsán na základě

  • osobní žádosti podané nejpozději do 16,00 hod. dne 22. 5. 2019;
  • písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem doručené nejpozději do 16,00 hod.dne 17. 5. 2019;
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky doručené nejpozději do 16,00 hod. dne 17. 5. 2019. 

Obecní úřad (úřad městského obvodu) voličský průkaz voliči vydá nejdříve 9. 5. 2019 a to buď osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz anebo jej voliči zašle do vlastních rukou.

Jak volič hlasuje?

Po příchodu do volební místnosti musí prokázat totožnost a státní občanství, jinak mu nebude hlasování umožněno.

Hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Od okrskové volební komise obdrží úřední obálku, popř. hlasovací lístky, s nimi se volič odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.  Do úřední obálky vloží jeden vybraný hlasovací lístek, na němž může nanejvýš u dvou kandidátů udělit preferenční hlas, a to zakroužkováním pořadového čísla. 

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí

Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí hlasování do Evropského parlamentu neprobíhá.

Bližší informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu  - viz volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

 

Odkazy k volbám:

volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky 

volby na stránkách Moravskoslezského kraje