Volby

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu parlamentu České republiky

Kontaktní osoby Magistrátu města Ostravy pro úsek voleb

, vedoucí oddělení správních činností, tel. 599 443 609

, vedoucí oddělení Středisko informačních služeb, tel. 599 443 335 

Najděte si svou volební místnost.

Telefonní seznam volebních místností město Ostrava + obce správního obvodu Ostrava

Aktuální informace pro voliče 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstev obcí současně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město. 

V pátek 5. října 2018 začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, v sobotu 6. října 2018 začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 

V případném druhém kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 71 ve dnech 12. a 13. října 2018 kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voličům nebudou dodány předem, voliči je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Volby do zastupitelstev obcí

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb., byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018.

Právní předpisy 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“)

Vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Činnost Magistrátu města Ostravy jako pověřeného obecního úřadu

a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,

b) informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,

 c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,

 d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,

 e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,

 f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

 g) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,

 h) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských obvodů,

 i) zajišťuje archivaci volební dokumentace,

 j) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

 k) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

 

Činnost Magistrátu města Ostravy jako registračního úřadu

a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města a do zastupitelstev obcí okresu Ostrava-město s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, Dokument zde,

 b) pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá údaje v rozsahu a za podmínek podle § 12 odst. 3 až 9 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,

 c) informuje starostu o registraci kandidátních listin,

 d) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku,

 e) zajišťuje tisk hlasovacích lístků,

 f) vyhlašuje výsledky voleb v obci,

 g) zajišťuje archivaci volební dokumentace. 

Přihlášky k registraci je možno podávat do 31. července 2018 do 16:00 hodin, a to v kanceláři č. 137 v 1. poschodí levého křídla budovy Nové radnice v Ostravě-Moravské Ostravě, Prokešovo nám. 8. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla přihláška k registraci Magistrátu města Ostravy doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany.

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).Dokument zde.

Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo nezávislému kandidátu.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu o volbách do zastupitelstev obcí; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Dokument zde.

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje nebo není-li k ní připojena petice podle § 21 odst. 4, popřípadě petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy registračního úřadu.

Pokud volební strana ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí

 a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 22 odst. 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,

 b) kandidáta v případě, že je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 3; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej registrační úřad na všech kandidátních listinách,

 c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší stanovený počet podle § 22 odst. 2,

 d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. d), g) a h), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné či neúplné,

 e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1.

Registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce rozhodne

 a) o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona,

 b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána podle § 21 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 22 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2; v případě, že politická strana nebo politické hnutí je součástí více volebních stran pro volby do téhož zastupitelstva obce, odmítne registrační úřad tu kandidátní listinu, která neobsahuje náležitosti podle § 22 odst. 1 písm. i), obsahují-li tyto náležitosti všechny kandidátní listiny, odmítne všechny.

Registrační úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti tomuto rozhodnutí. Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede registrační úřad, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřené úředním razítkem a podpisem s uvedením jména a příjmení zaměstnance obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu. Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce se může volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu provede registrační úřad zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek.

Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

Nedosahuje-li souhrnný počet kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, který má být volen, popřípadě je menší než 5, volby se v této obci nekonají.

Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.

U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.

Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit příslušnému registračnímu úřadu.

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno před registrací kandidátní listiny, takovýto kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku; registrační úřad změní označení pořadí kandidátů na kandidátní listině posunutím číselné řady.

Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno po registraci kandidátní listiny, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany (§ 45 odst. 1 a 4). Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva obce.

Úkoly obecního úřadu a starosty (např. vedení seznamu voličů, zajištění činnosti okrskové volební komise) plní orgány jednotlivých městských obvodů.

Pro účely registrace přihlášek k registraci a kontroly petic využívá pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu referenční údaje v rozsahu stanoveném zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb., byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky rovněž ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018.

Právní předpisy 

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Senátu“)

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění 

 

Seznam městských obvodů spadajících do volebního obvodu č. 71

Městské obvody Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou a Proskovice.

 

Činnost Magistrátu města Ostravy jako pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu

V souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Senátu bude Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, registračním úřadem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 71 se sídlem Ostrava-město.

Přihlášky k registraci je možno podávat do 31. července 2018 do 16:00 hodin, a to v kanceláři č. 137 v 1. poschodí levého křídla budovy Nové radnice v Ostravě-Moravské Ostravě, Prokešovo nám. 8. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla přihláška k registraci Magistrátu města Ostravy doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách do Senátu nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Přihláška k registraci obsahuje dle ust. § 61 zákona o volbách do Senátu tyto náležitosti:

a) jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,

c) číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje,

d) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,

e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

K přihlášce k registraci kandidát dále připojí:

a) doklad o státním občanství,

b) vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a rodné číslo,

c) podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

d) k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,

e) potvrzení o složení kauce 20 000 Kč.

Číslo účtu pro složení kauce: 96014-17821761/0710, je rovněž zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Ostravy v kategorii VOLBY.

Pro účely registrace přihlášek k registraci a kontroly petic využívá pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu referenční údaje v rozsahu stanoveném zákonem o volbách do Senátu.

Úkoly obecního úřadu a starosty (např. vedení seznamu voličů, vydávání voličských průkazů, zajištění činnosti okrskové volební komise) plní orgány jednotlivých městských obvodů.

 

Odkazy k volbám:

volby na stránkách Ministerstva vnitra České republiky 

volby na stránkách Moravskoslezského kraje