Formuláře ke stažení

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení k pobytu Komunální odpad - nádoby
Čestné prohlášení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Čestné prohlášení Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
licenční smlouva Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Ostravy
Návrh na změnu Územního plánu města Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace
Nepovinný formulář podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
Oznámení o určení platby Poplatek za komunální odpad
Oznámení změn a doplnění Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Přihláška do evidence chovatelů psů - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do evidence chovatelů psů - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do výběrového řízení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu 2016 Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Registrace k poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Registrace k poplatku za komunální odpad - rekreační objekt Poplatek za komunální odpad
Registrace k poplatku z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity
Registrace nezletilého k poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Souhlas se zpracováním osobních údajů Poplatek za komunální odpad
Určení způsobu platby Poplatek za komunální odpad
Vzor plné moci pro autentizaci pro MA ISOH Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z bodového hodnocení řidiče Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Zadání kontaktní adresy Poplatek za komunální odpad
Záměr ukončení 2015 Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb
Změna v registraci - odhlášení poplatníka Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení narození Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení úmrtí Poplatek za komunální odpad
Žádost o pořízení ÚS Žádost o pořízení územní studie
Žádost o poskytnutí údajů z AISEO 2016 Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jejich změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k užívání vodních děl Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o stavební povolení k čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
Žádost o stavební povolení k vodním dílům Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
Žádost o udělení oprávnění k provozování SME Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Vydání oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)
Žádost o udělení osvědčení k zahájení provozu SME Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o udělení souhlasu s trvalým / dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o vrácení přeplatku Poplatek za komunální odpad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Žádost o kolaudační souhlas
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska Vydání koordinovaného závazného stanoviska
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska Vydání závazného stanoviska památkové péče
Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu
Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Žádost označení O5 Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
žádost-znak Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy