Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Formuláře ke stažení

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 12:46 - ${modifier}
Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení k pobytu Komunální odpad - nádoby
Čestné prohlášení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Čestné prohlášení Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
licenční smlouva Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Ostravy
Návrh na změnu Územního plánu města Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace
Nepovinný formulář podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
Oznámení o určení platby Poplatek za komunální odpad
Oznámení změn a doplnění Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Přihláška do evidence chovatelů psů - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do evidence chovatelů psů - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do výběrového řízení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu 2016 Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Registrace k poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Registrace k poplatku z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity
Registrace nezletilého k poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Určení způsobu platby Poplatek za komunální odpad
Vzor plné moci pro autentizaci pro MA ISOH Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z bodového hodnocení řidiče Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Zadání kontaktní adresy Poplatek za komunální odpad
Záměr ukončení 2015 Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb
Změna v registraci - odhlášení poplatníka Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení narození Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení úmrtí Poplatek za komunální odpad
Žádost o pořízení ÚS Žádost o pořízení územní studie
Žádost o poskytnutí údajů z AISEO 2016 Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jejich změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k užívání vodních děl Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o stavební povolení k čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
Žádost o stavební povolení k vodním dílům Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
Žádost o udělení oprávnění k provozování SME Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Vydání oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)
Žádost o udělení osvědčení k zahájení provozu SME Vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Žádost o udělení souhlasu s trvalým / dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o vrácení přeplatku Poplatek za komunální odpad
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Žádost o kolaudační souhlas
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska - vzor podání Vydání koordinovaného závazného stanoviska
Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu
Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z fondů spravovaných SMO Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby. Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území. Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o vydání závazného stanoviska památkové péče - vzor podání Vydání závazného stanoviska památkové péče
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Žádost označení O5 Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
žádost-znak Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy