Formuláře ke stažení

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení Komunální odpad - nádoby
Čestné prohlášení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Čestné prohlášení Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5 (od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností)
formulář žádosti o poskytnutí informací Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
licenční smlouva Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Ostravy
Návrh na změnu ÚPO Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace
Odhlášení - nemovitost FO Poplatek za komunální odpad
Odhlášení - nemovitost PO Poplatek za komunální odpad
Ohlášení - nemovitost FO Poplatek za komunální odpad
Ohlášení - nemovitost PO Poplatek za komunální odpad
Oznámení o shromáždění - FO Shromažďování občanů
Oznámení o shromáždění - PO Shromažďování občanů
Oznámení změn a doplnění Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Přihláška do výběrového řízení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu 2016 Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Registrace k poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Souhlas se zpracováním osobních údajů Poplatek za komunální odpad
Určení způsobu platby Poplatek za komunální odpad
Vzor plné moci pro autentizaci pro MA ISOH Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z bodového hodnocení řidiče Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Zadost_o_KS Vydání koordinovaného závazného stanoviska
Zadost_o_ZS_pam_pece_ Vydání závazného stanoviska památkové péče
Záměr ukončení 2015 Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb
Změna v registraci - odhlášení poplatníka Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení narození Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení úmrtí Poplatek za komunální odpad
Žádost o pořízení ÚS Žádost o pořízení územní studie
Žádost o poskytnutí údajů z AISEO Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)
Žádost o povolení k užívání vodních děl Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem
žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Vydání oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)
Žádost o udělení souhlasu s trvalým / dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Žádost o vydání dat GISMO DOC Vydání digitálních dat z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO)
Žádost o vydání dat GISMO PDF Vydání digitálních dat z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO)
Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu
Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
žádost-znak Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy
1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
11. Žádost o udělení souhlasu Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
13. Žádost o vyjádření Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Žádost o kolaudační souhlas
15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k DOČV potřebné k takovému vypuoštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k DOČV potřebné k takovému vypuoštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
9. Žádost o stavební povolení k DOČV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) Žádost o stavební povolení pro vodní dílo