Dítě s výchovnými problémy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě s výchovnými problémy

 2. Základní informace k životní situaci

  Všechny situace související s chováním dítěte, které rodičovské či jiné autoritě působí obtíže.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, policie a další). Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

     Orgány sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy:

     Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

     Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

     Úřad městského obvodu Ostrava – Jih

     Úřad městského obvodu Poruba

     Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

     Úřad městského obvodu Vítkovice

     Úřad městského obvodu Hrabová

     Magistrát města Ostravy

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy

  a oddělení sociálně-právní ochrany výše uvedených Úřadů městských obvodů

  Úřední hodiny:

  Pondělí

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Středa

  8.00 – 11.30

  12.30 – 17.00

  Čtvrtek

  8.00 – 11.30

  12.30 – 16.00

   

  I v ostatních dnech je možné kontaktovat zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který poskytne poradenství nebo předá konkrétní informace příslušnému zaměstnanci.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. V případě anonymního oznámení není nutno předkládat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou požadovány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou uhrazovány.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Bez zbytečného odkladu dle Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Ostrava.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s OSPOD.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy

  Úmluva o právech dítěte, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Zákon o rodině, občanský soudní řád, občanský zákoník, trestní zákon, trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních,zákon o sociálních službách, zákon o státní sociální podpoře, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o péči o zdraví lidu atd.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno. 

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pořádková pokuta rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Možnosti náhradní výchovy, otázky trestního řízení, spolupráce s Probační a mediační službou

 20. Další související informace

  Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz 

  Krizové centrum pro děti a rodinu Centra sociálních služeb Ostrava – www.css-ostrava.cz 

  Mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory - www.mcova.cz

  Středisko výchovné péče při Diagnostickém ústavu pro mládež Ostrava-Kunčičky

  Renarkon, o.p.s.

  Probační a mediační služba, středisko Ostrava – www.pmscr.cz

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochany dětí

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  29.10.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace