Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

 2. Základní informace k životní situaci

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.

  Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzických osob:

  • plná svéprávnost,
  • trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie),
  • základní znalost jazyka českého (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie),
  • místo podnikání v České republice.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s uvedením veškerých náležitostí.

  Fyzické osoby:

  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě jiná adresa pro doručování
  • obchodní firma
  • státní občanství
  • rodné číslo (bylo-li přiděleno)
  • prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby
  • zahraniční fyzická osoba uvede adresu bydliště mimo území ČR a adresu místa pobytu v ČR (pokud jí byl povolen trvalý pobyt)
  • identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), dále jen „IČO“
  • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby
  • datum ukončení provozování zemědělské výroby (pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou)
  • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu (pokud jím fyzická osoba disponuje), nemá-li přidělené IČO
  • sídlo v ČR

  Právnické osoby:

  • název nebo obchodní firma
  • IČO
  • adresa sídla popřípadě jiná adresa pro doručování
  • osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo (bylo-li přiděleno), datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo), místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy
  • údaj o tom, zda osobám, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členy, soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby
  • u zahraniční právnické osoby – umístění organizační složky (pokud ji na území ČR zřizuje) a údaje týkající se vedoucího organizační složky
  • IČO (bylo-li přiděleno)
  • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby
  • datum ukončení provozování zemědělské výroby (pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou)
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Andrea Kubaczková
  specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a zemědělství
  +420599442312 314 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Eva Reková
  specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a zemědělství
  +420599442309 314 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kamila Trávníčková
  specialista ochrany půdy
  +420599442318 314 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Zápis zemědělského podnikatele do evidence ………………….. 1.000 Kč

  Poplatek lze uhradit na pokladně magistrátu (kancelář č. 102).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění 
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Jestliže Vás Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, odmítne zapsat do evidence zemědělských podnikatelů, můžete se do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, krajskému živnostenskému úřadu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu kdo provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování, může být v souladu s ust. § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

  Zemědělskému podnikatelikterý nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele, může být v souladu s ust. § 5a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Portál Farmáře na portálu Ministerstva zemědělství eAGRI: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno