Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

 2. Základní informace k životní situaci

  Nelesní pozemky (na nich se nacházející osoby, stavby a zařízení), které sousedí s lesními pozemky nebo se nacházejí v jejich blízkosti, mohou být ohroženy zejména pádem stromů, nebo kamení, případně sesuvem půdy z těchto pozemků. V takovém případě může orgán státní správy lesů udělit rozhodnutím vlastníkovi ohrožené nemovitosti oprávnění provést opatření k zajištění osob a majetku před hrozícím nebezpečím z lesních pozemků. Vlastník lesa je povinen uložené opatření strpět. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vlastník ohrožené nemovitosti, investor stavby a zařízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádostkterá musí obsahovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisůpopis předmětných stromů s případným zákresem v mapě.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Mgr. Ing. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443345 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443201 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost je možno zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci ohroženého pozemku, vlastník lesa.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání spojeném s ohledánímzpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny magistrátu posta@ostrava.cz.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.05.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno