Navigace

Žádost o vydání rozhonutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání rozhonutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

 2. Základní informace k životní situaci

  Nelesní pozemky (na nich se nacházející osoby, stavby a zařízení), které sousedí s lesními pozemky nebo se nacházejí v jejich blízkosti, mohou být ohroženy zejména pádem stromů, nebo kamení, případně sesuvem půdy z těchto pozemků. V takovém případě může orgán státní správy lesů udělit rozhodnutím vlastníkovi ohrožené nemovitosti oprávnění provést opatření k zajištění osob a majetku před hrozícím nebezpečím z lesních pozemků. Vlastník lesa je povinen uložené opatření strpět. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vlastník ohrožené nemovitosti, investor stavby a zařízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, doklad o vlastnictví ohrožené nemovitosti (výpis z evidence katastru nemovitostí), situaci ohroženého pozemku nebo stavby. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s uvedenými náležitostmi, uvedenými v bodě 6).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Bc. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443345 313 / Nová Radnice
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443201 313 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost je možno zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci ohroženého pozemku, vlastník lesa.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání, zpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno