Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí

 2. Základní informace k životní situaci

  Každý občan má právo znát stav životního prostředí ve svém okolí. Zabezpečení práva veřejnosti na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty nebo které jsou těmto subjektům k dispozici, upravuje zákon 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

  Informacemi o životním prostředí jsou dle daného zákona informace v jakékoliv technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu; připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek; stavu složek životního prostředí; vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí; správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a dalších věcech stanovených § 2 zákona o právu na informace o životním prostředí.

  Zpřístupňováním informací se dle zákona o právu na informace o životním prostředí míní jejich poskytování jakoukoliv technicky proveditelnou formou jednotlivým žadatelům, přímé nahlížení do písemností nebo jiných souborů informací, pořizování výpisů, opisů nebo kopií žadatelem a informování o způsobech a metodách získání jednotlivých informací.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat kterákoli fyzická či právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí.

  Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob zpřístupnění informace. Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat. Pokud žadatel formu nebo způsob neurčí, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, zvolí povinný subjekt způsob a formu zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem.

  Zpřístupnění informací může být dle zákona o právu na informace o životním prostředí odepřeno, pokud to vylučují předpisy o ochraně utajovaných informaci, o ochraně osobních nebo individuálních údajů, o ochraně osobnosti, o ochraně duševního vlastnictví, o ochraně obchodního tajemství a rovněž z dalších důvodů stanovených § 8 zákona o právu na informace o životním prostředí, např. v případě anonymně podané žádosti nebo v případě informací týkajících se neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech.

  Pokud nelze žádosti o zpřístupnění informace, byť jen zčásti vyhovět, vydá o tom povinný subjekt ve lhůtě pro zpřístupnění informace zpravidla rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, nebo jinou technicky proveditelnou formou. Svou žádost nemusí žadatel odůvodňovat. V případě žádosti podané telefonicky, pokud ji nelze neprodleně vyřídit, je povinný subjekt oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být rovněž patrno, kdo ji podal. Poskytnutí informace na základě anonymní žádosti může být odepřeno.

  V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti bude žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů, v požadovaném rozsahu upřesnit. Pokud žadatel do 15 dnů od doručení výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.

  Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může povinný subjekt nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. To neplatí, pokud žadatel uvedl, že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem nebo pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Povinnými subjekty, které informace o životním prostředí zpřístupňují, jsou mimo jiné správní úřady a orgány územních samosprávných celků, které plní úkoly v ochraně životního prostředí.

  Povinným subjektem je tudíž také Magistrát města Ostravy, vykonávající prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí státní správu na úseku ochrany vod, ovzduší, přírody, zemědělství, půdy, myslivosti, rybářství, odpadového a lesního hospodářství.

  V případě, že je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici a současně nemá povinnost takovou informaci mít, sdělí povinný subjekt žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout. Pokud je dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, předmětnou žádost mu postoupí a uvědomí o tom žadatele.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádné doklady nejsou požadovány, žádost však nesmí být anonymní.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nepovinný formulář podání žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.

  Formulář žádosti lze získat na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, či na internetových stránkách www.ostrava.cz.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazebník úhrad za zpřístupňování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  Čl. I
  Základní ustanovení

  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, typy a výše úhrad nákladů spojených se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona a podmínky, za nichž se od úhrady nákladů upouští.

  Čl. II
  Typy a výše úhrad

  V souvislosti se zpřístupněním informací lze vyžadovat úhradu těchto nákladů:

  1. náklady na pořízení kopií (kopie, skenování),
  2. náklady na opatření technického nosiče dat (CD disku),
  3. náklady na odeslání informace žadateli (poštovné),
  4. náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

  Při stanovení výše úhrady nákladů za poskytování informací o životním prostředí se použijí příslušné sazby pro náklady stanovené dle Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněného na webových stránkách města Ostravy v sekci „POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE“ v části „Sazebník náhrad za poskytování informací“ ke dni, ve kterém byla žádost žadatelem o informaci o životním prostředí podána.

  Čl. III
  Podmínky, za nichž se od úhrady nákladů upouští

  Pokud náklady spojené se zpřístupněním informací jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, budou informace zpřístupněny bezplatně.

   

  Tento sazebník byl schválen radou města dne 27.2.2024 usnesením číslo 03520/RM2226/58.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Povinný subjekt zpřístupní požadovanou informaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů. O takových okolnostech a o prodloužení lhůty bude žadatel s předstihem vyrozuměn. V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti počíná lhůta pro zpřístupnění informace běžet dnem doručení upřesněné žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna: posta@ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace ve smyslu § 9 zákona o právu na informace o životním prostředí se vydává ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádným opravným prostředkem je v tomto případě odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.02.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno