Navigace

Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa

 2. Základní informace k životní situaci

  Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Odnětí může být trvalé (tím se rozumí trvalá změna využití pozemků) nebo dočasné (pozemek se uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí). Bez odnětí je možno na lesních pozemcích umístit signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m3 a dále přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící k monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m3.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o odnětí podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (dále žadatel).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.

  • podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa
  • údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
  • údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
  • snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
  • údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
  • komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
  • výpočet poplatku za odnětí,
  • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
  • územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
  • vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  • vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

  Návrh plánu rekultivace obsahuje:

  • část technickou, popřípadě plán sanace schválený příslušným orgánem se souhlasem podle § 14 odst. 2 lesního zákona , s uvedením množství skrývaných zemin a způsobu jejich využití, cíle a způsobu terénních úprav pozemků, výsypek a odvalů, hydrotechnických a hydromelioračních opatření, technických a biologických meliorací půdy, návrh dopravního zpřístupnění řešeného území,
  • část biologickou s uvedením předpokládané druhové a prostorové skladby porostů, množství a druhu reprodukčního materiálu, způsobu ošetření a ochrany, způsobu a intenzity přihnojování rekultivovaných ploch,
  • časový a prostorový postup rekultivace,
  • soupis pozemků s jiným druhem rekultivace, jestliže vrácení rekultivovaných pozemků plnění funkcí lesa nepřipadá v úvahu,
  • mapové podklady s vyznačením údajů uvedených v písmenech b) a c), profily terénu před a po rekultivaci včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Bc. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443345 313 / Nová Radnice
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  599443201 313 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Náležitosti uvedené v bodě 6) Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek není stanoven. Poplatek za odnětí je nutno uhradit po nabytí právní moci rozhodnutí a ve lhůtě tímto rozhodnutím stanovené.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni vlastníci lesního pozemku.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elelktronická podatelna.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru ochrany životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno