Žádost o odnětí případně omezení lesních pozemků plnění funkcí lesa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o odnětí případně omezení lesních pozemků plnění funkcí lesa

 2. Základní informace k životní situaci

  Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využitíOdnětí může být trvalé (tím se rozumí trvalá změna využití pozemkůnebo dočasné (pozemek se uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí). Bez odnětí je možno na lesních pozemcích umístit signálystabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účelystožáry nadzemních vedenívstupní šachty podzemního vedenípokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m3 a dále přečerpávací stanicevrty a studnystanice nadzemního a podzemního vedenízařízení a stanice sloužící k monitorování životního prostředí a větrní jámypokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m3Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen omezení) je stavkdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o odnětí případně omezení podává ten, v jehož zájmu  k odnětí případně omezení dojít (dále žadatel).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádostikterá musí obsahovat identifikační údaje žadatele a náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa:

  • podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa
  • údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
  • údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
  • snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
  • údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
  • komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
  • výpočet poplatku za odnětí,
  • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
  • územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
  • vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  • vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

  Návrh plánu rekultivace obsahuje:

  • část technickou, popřípadě plán sanace schválený příslušným orgánem se souhlasem podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění  některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s uvedením množství skrývaných zemin a způsobu jejich využití, cíle a způsobu terénních úprav pozemků, výsypek a odvalů, hydrotechnických a hydromelioračních opatření, technických a biologických meliorací půdy, návrh dopravního zpřístupnění řešeného území,
  • část biologickou s uvedením předpokládané druhové a prostorové skladby porostů, množství a druhu reprodukčního materiálu, způsobu ošetření a ochrany, způsobu a intenzity přihnojování rekultivovaných ploch,
  • časový a prostorový postup rekultivace,
  • soupis pozemků s jiným druhem rekultivace, jestliže vrácení rekultivovaných pozemků plnění funkcí lesa nepřipadá v úvahu,
  • mapové podklady s vyznačením údajů uvedených v § 2  písmenech b) a c) vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesaprofily terénu před a po rekultivaci včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Mgr. Ing. Robert Veselý
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443345 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. David Vrbka
  specialista pro správní řízení na úseku lesního hospodářství
  +420599443201 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutnýžádost s doklady lze zaslat poštou.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek není stanoven. Poplatek za odnětí je nutno uhradit po nabytí právní moci rozhodnutí a ve lhůtě tímto rozhodnutím stanovené.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řádve znění pozdějších předpisů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni vlastníci lesního pozemku.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny magistrátu posta@ostrava.cz.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru ochrany životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokuta fyzicképrávnické nebo podnikající fyzické osoběkterá se dopustí přestupku tímže bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. .

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno