Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

 2. Základní informace k životní situaci

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.

  Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzických osob:

  • plná svéprávnost,
  • trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie),
  • základní znalost jazyka českého (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie),
  • místo podnikání v České republice.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti s uvedením veškerých náležitostí.

  Fyzické osoby:

  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě jiná adresa pro doručování
  • obchodní firma
  • státní občanství
  • rodné číslo (bylo-li přiděleno)
  • prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby
  • zahraniční fyzická osoba uvede adresu bydliště mimo území ČR a adresu místa pobytu v ČR (pokud jí byl povolen trvalý pobyt)
  • identifikační číslo osoby (bylo-li přiděleno), dále jen „IČO“
  • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby
  • datum ukončení provozování zemědělské výroby (pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou)
  • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu (pokud jím fyzická osoba disponuje), nemá-li přidělené IČO
  • sídlo v ČR

  Právnické osoby:

  • název nebo obchodní firma
  • IČO
  • adresa sídla popřípadě jiná adresa pro doručování
  • osobní jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo (bylo-li přiděleno), datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo), místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy
  • údaj o tom, zda osobám, které jsou statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členy, soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby
  • u zahraniční právnické osoby – umístění organizační složky (pokud ji na území ČR zřizuje) a údaje týkající se vedoucího organizační složky
  • IČO (bylo-li přiděleno)
  • předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby
  • datum ukončení provozování zemědělské výroby (pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou)
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Zápis zemědělského podnikatele do evidence ………………….. 1.000 Kč

  Poplatek lze uhradit na pokladně magistrátu (kancelář č. 102).

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno