Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

 2. Základní informace k životní situaci

  K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Bez tohoto souhlasu nelze záměr povolit podle stavebních předpisů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  K vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat žádost a k žádosti připojit:

  • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům
  • výměry parcel nebo jejich částí
  •  zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy
  •  vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, k navrhovanému odnětí, nejedná-li se o žadatele
  •  výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně postupu výpočtu a vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
  • plán rekultivace – pouze při dočasném odnětí nebo rekultivaci zalesněním nebo na vodní plochu
  •  předběžná bilance skrývek kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
  • vyhodnocení a návrh alternativ pro stavby mimo zastavěné území s výjimkou případu staveb umístěných v souladu s platným územním plánem
  • výsledky pedologického průzkumu
  • údaje o odvodnění a závlahách
  • údaje o protierozních opatřeních
  • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením třídy ochrany
  • informaci, v jakém následném řízení podle stavebních předpisů má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost s náležitostmi buď jako žádost o koordinované závazné stanovisko, nebo jako samostatnou žádost o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • koordinované závazné stanovisko – Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu
  • souhlas k odnětí zemědělské půdy – Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Andrea Kubaczková
  specialista ochrany půdy a zemědělství
  +420599442312 314 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Kamila Trávníčková
  specialista ochrany půdy a zemědělství
  +420599442318 314 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady uvedené v bodu č. 6 „Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace“.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se předepisují odvody. Ustanovení § 11a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovává případy, kdy se odvody nepředepisují.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou dané zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník dotčené zemědělské půdy v případě, že souhlas k odnětí zemědělské půdy je rozhodnutím vydaným ve správním řízení.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou dané zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 1 000 000 právnické osobě či podnikající fyzické osobě do výše 10 000 000 Kč.

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace