Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

 2. Základní informace k životní situaci

  Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability jako lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (VKP ze zákona). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, remízy, meze, trvalé travní plochy, cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (registrované VKP). VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů, kácení dřevin. Závazné stanovisko je rovněž nezbytné k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o závazné stanovisko podává ten, kdo zásah zamýšlí (např. stavebník - vlastník pozemku, investor stavby) nebo osoba k tomu zmocněná.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a zamýšleného zásahu (popis zásahu, zákres do katastrální mapy nebo situační výkres). V případě staveb je vhodné doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se k zásahu vztahuje.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Jana Hurtová
  specialista pro správní řízení na úseku ochrany přírody
  +420599442079 329 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Iva Němečková, Ph.D.
  specialista pro správní řízení na úseku ochrany přírody
  +420599443494 329 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Zuzana Šenková
  specialista pro správní řízení na úseku ochrany přírody
  +420599443327 329 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Patricie Štverková
  specialista pro správní řízení na úseku ochrany přírody
  +420599443243 329 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s náležitostmi uvedenými v bodě 6)  je možno zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je nařízeno. Zpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část konečného rozhodnutí (např. stavebního úřadu) se lze odvolat až po vydání tohoto rozhodnutí podáním učiněným u orgánu, který jej vydal.

  Proti závaznému stanovisku, které je samostatným rozhodnutím je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Fyzické osobě, která provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody, pokutu ve výši do 20 tis. Kč, právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti do výše 1 mil. Kč.
  • Fyzické osobě, která závažně poškodí nebo zničí VKP, pokutu ve výši do 100 tis. Kč, právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti do výše 2 mil. Kč.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.02.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno