Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Odbor dopravy

Poslední změna: Pondělí 19.06.2017 08:27 - Adámek Richard

Odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy a úkoly v oblasti samosprávy na úseku dopravy a silničního hospodářství. V oblasti výkonu státní správy plní vedle úkolů stanovených obcím v přenesené působnosti a magistrátům statutárních měst i úkoly stanovené obcím s rozšířenou působností. Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina  a Zbyslavice


V oblasti výkonu přenesené působnosti plní úkoly stanovené obci, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Jde zejména o tyto činnosti:

 • Silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy má působnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností a zajišťuje následující nejfrekventovanější činnosti:
  • povolování omezení užívání silnic II. a III. třídy (dále jen silnic) uzavírkami a objížďkami,
  • stanovuje užití dopravních značek na silnicích II. a III. třídy, v přičleněných obcích na místních komunikacích a ve městě Ostrava na místních komunikacích I. a II. třídy,
  • povoluje připojení sousedních nemovitostí a komunikací na silnici,
  • povoluje zvláštní užívání silnic včetně užití reklamních zařízení, jejichž podstatný výčet je v části životní situace
  • vydává stavební povolení na stavby silnic u kterých je předpoklad, že budou zařazeny do sítě silnic nebo na jejich rekonstrukce a úpravy.
 • Dopravní úřad má působnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností a vykonává tyto agendy
  • k zajištění dopravní obslužnosti linkami městské autobusové dopravy zajišťuje agendy související s vydáváním licencí, které opravňují dopravce k provozování dopravy na dané lince a schvaluje dopravci jízdní řády, podle kterých je povinen dopravu provozovat. V současné době jde především o licence a jízdní řády DP Ostrava a.s.,
  • vydává vyjádření dopravního úřadu ke změnám tras linek při uzavírkách komunikací ve správním obvodu města Ostravy, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy,
  • vykonává státní odborný dozor v oblasti taxislužby a městské autobusové dopravy.
 • Drážní správní úřad zajišťuje výkon státní správy na dráze tramvajové a trolejbusové provozované v územním obvodu města Ostravy a obcí Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kyjovice a Budišovicea ve své působnosti:
 • - vydává úřední povolení k provozování dráhy tramvajové a trolejbusové;

  - vydává licence k provozování drážní dopravy;

  - schvaluje jízdní řády;

  - stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace, jde-li o užití dopravních značek „výstražný kříž pro přejezd jednokolejný/vícekolejný“, světelných signálu pro zabezpečení přejezdu a signálu pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné;

  - je dotčeným orgánem při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace, jde-li o užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ před přejezdem a dopravní značky „Tramvaj“ a „Dej přednost v jízdě tramvaji!“;

  - vykonává státní dozor ve věcech drah;

  - zajišťuje činnost komise pro prokazování odborné způsobilosti žadatelů o řízení drážního vozidla (tramvaj/trolejbus). Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla. V odůvodněných případech tyto průkazy zadržuje;

  - K provádění přípravy k odborným zkouškám, pravidelného školení a ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících obsluhu, údržbu, opravy a kontrolu dráhy tramvajové a trolejbusové nebo drážních vozidel (tramvají, trolejbusů a speciálních hnacích vozidel určených pro provoz na dráze tramvajové) byla dne 15.06.2017 provozovateli dráhy a dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ 61974757, udělena akreditace č. CZ 915 2017 0001 podle § 46s odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.“

 • Odbor dopravy dále plní úkoly v oblasti státní správy stanovené obci s rozšířenou působností v těchto oblastech:
  • provozování stanic měření emisí ( uděluje oprávnění a vydává osvědčení, vykonává státní odborný dozor),
 • Pro územní obvod města Ostrava vykonává zkoušky řidičů taxislužby.

 

V samostatné působnosti odbor dopravy MMO zabezpečuje tyto činnosti:
Podílí se na rozvoji budování integrovaného dopravního systému jak v hranicích města, tak i v sousedních obcích, zabezpečuje užití světelně signalizačních zařízení na všech komunikacích ve městě, realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v souladu s Územním plánem města Ostravy, Generálním dopravním plánem města Ostravy a dalšími rozvojovými dokumenty zabezpečuje potřeby dopravy především v oblastech rozvoje a podpory městské hromadné dopravy, individuální dopravy, statické dopravy, cyklistické dopravy a také podklady pro přípravu investiční výstavby v odvětví dopravy, správu a údržbu místních komunikací I. a II. třídy a veřejného osvětlení prostřednictvím Ostravských komunikací, a. s. s nepřetržitým dispečinkem pro hlášení poruch na tel. čísle: 596 622 922, e-mail:vedeni@okas.cz, web: http://www.okas.cz

 

Odbor dopravy se také podílí prostřednictvím neinvestičních dotací na provozování alternativní přepravy imobilních spoluobčanů na území města. Jde tedy o alternativní dopravu ke službám nabízeným v rámci veřejné osobní dopravy. Cílem této služby je  umožnit ve větší míře zapojení těžce zdravotně postižených spoluobčanů do běžného života a to usnadněním jejich přístupu do zdravotnických zařízení, úřadů a dalších institucí, ale i možnost výjezdů do rekreačních oblastí, které by byly jinak pro tyto osoby těžce dosažitelné. Tuto službu poskytuje občanské sdružení Ostravská organizace vozíčkářů.

 

Odbor dopravy NEVYŘIZUJE záležitosti týkající se REGISTRACE SILNIČNÍCH VOZIDEL, ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ A EVIDENCE ŘIDIČŮ (bodový systém) A SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ (přestupky v provozu na pozemních komunikacích, přestupky v zákonném pojištění) V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Tyto záležitosti vyřizuje ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ!

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru
599442336 288A / Nová Radnice
Iveta Holšánová
sekretářka
599442335 288 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00