Odbor dopravy

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
599442335
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Odbor dopravy NEVYŘIZUJE záležitosti týkající se REGISTRACE SILNIČNÍCH VOZIDEL, ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ A EVIDENCE ŘIDIČŮ (bodový systém) A SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ (přestupky v provozu na pozemních komunikacích, přestupky v zákonném pojištění) V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Tyto záležitosti vyřizuje ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ!

Odbor dopravy svou činností zajišťuje výkon státní správy a úkoly v oblasti samosprávy na úseku dopravy a silničního hospodářství. V oblasti výkonu státní správy plní vedle úkolů stanovených obcím v přenesené působnosti a magistrátům statutárních měst i úkoly stanovené obcím s rozšířenou působností. Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina  a Zbyslavice

V oblasti výkonu přenesené působnosti plní úkoly stanovené obci, magistrátům statutárních měst a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Jde zejména o tyto činnosti:

 • Silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy má působnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností a zajišťuje následující nejfrekventovanější činnosti:
  • povolování omezení užívání silnic II. a III. třídy (dále jen silnic) uzavírkami a objížďkami,
  • stanovuje užití dopravních značek na silnicích II. a III. třídy, v přičleněných obcích na místních komunikacích a ve městě Ostrava na místních komunikacích I. a II. třídy,
  • povoluje připojení sousedních nemovitostí a komunikací na silnici,
  • povoluje zvláštní užívání silnic včetně užití reklamních zařízení, jejichž podstatný výčet je v části životní situace
  • vydává stavební povolení na stavby silnic u kterých je předpoklad, že budou zařazeny do sítě silnic nebo na jejich rekonstrukce a úpravy.
 • Dopravní úřad má působnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností a vykonává tyto agendy
  • k zajištění dopravní obslužnosti linkami městské autobusové dopravy zajišťuje agendy související s vydáváním licencí, které opravňují dopravce k provozování dopravy na dané lince a schvaluje dopravci jízdní řády, podle kterých je povinen dopravu provozovat. V současné době jde především o licence a jízdní řády DP Ostrava a.s.,
  • vydává vyjádření dopravního úřadu ke změnám tras linek při uzavírkách komunikací ve správním obvodu města Ostravy, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy,
  • vykonává státní odborný dozor v oblasti taxislužby a městské autobusové dopravy.
 • Drážní správní úřad zajišťuje výkon státní správy na dráze tramvajové a trolejbusové provozované v územním obvodu města Ostravy a obcí Vřesina, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kyjovice a Budišovicea ve své působnosti:
 • - vydává úřední povolení k provozování dráhy tramvajové a trolejbusové;

  - vydává licence k provozování drážní dopravy;

  - schvaluje jízdní řády;

  - stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace, jde-li o užití dopravních značek „výstražný kříž pro přejezd jednokolejný/vícekolejný“, světelných signálu pro zabezpečení přejezdu a signálu pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné;

  - je dotčeným orgánem při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace, jde-li o užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ před přejezdem a dopravní značky „Tramvaj“ a „Dej přednost v jízdě tramvaji!“;

  - vykonává státní dozor ve věcech drah;

  - zajišťuje činnost komise pro prokazování odborné způsobilosti žadatelů o řízení drážního vozidla (tramvaj/trolejbus). Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla. V odůvodněných případech tyto průkazy zadržuje.

  Odbor dopravy dále plní úkoly v oblasti státní správy stanovené obci s rozšířenou působností v oblasti provozování stanic měření emisí ( uděluje oprávnění a vydává osvědčení, vykonává státní odborný dozor) 

V samostatné působnosti odbor dopravy MMO zabezpečuje tyto činnosti:
Podílí se na rozvoji budování integrovaného dopravního systému jak v hranicích města, tak i v sousedních obcích, zabezpečuje užití světelně signalizačních zařízení na všech komunikacích ve městě, realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v souladu s Územním plánem města Ostravy, Generálním dopravním plánem města Ostravy a dalšími rozvojovými dokumenty zabezpečuje potřeby dopravy především v oblastech rozvoje a podpory městské hromadné dopravy, individuální dopravy, statické dopravy, cyklistické dopravy a také podklady pro přípravu investiční výstavby v odvětví dopravy, správu a údržbu místních komunikací I. a II. třídy a veřejného osvětlení prostřednictvím Ostravských komunikací, a. s. s nepřetržitým dispečinkem pro hlášení poruch na tel. čísle: 596 622 922, e-mail:vedeni@okas.cz, web: http://www.okas.cz

 Odbor dopravy se také podílí prostřednictvím neinvestičních dotací na provozování alternativní přepravy imobilních spoluobčanů na území města. Jde tedy o alternativní dopravu ke službám nabízeným v rámci veřejné osobní dopravy. Cílem této služby je  umožnit ve větší míře zapojení těžce zdravotně postižených spoluobčanů do běžného života a to usnadněním jejich přístupu do zdravotnických zařízení, úřadů a dalších institucí, ale i možnost výjezdů do rekreačních oblastí, které by byly jinak pro tyto osoby těžce dosažitelné. Tuto službu poskytuje občanské sdružení Ostravská organizace vozíčkářů.

 

 

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 17.00
středa 8.00 - 17.00
čtvrtek 8.00 - 16.00