Správní poplatky

dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Pol.

Písm.

Předmět

2

b)

nahlédnutí do ŽR

(za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží)

    20,-

3

 a)

vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazovaného materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

-   za každou i započatou stránku

-   na technickém nosiči dat

-   za první stránku

a za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

 

 

 

     50,-

     40,-

     15,-

       5,-

24

a)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000,-

 

b)

Další ohlášení živnosti

   500,-

 

c)

Příjem žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000,-

 

d)

Přijetí další žádosti o koncesi

   500,-

 

e)

Změna rozhodnutí o udělení koncese

   500,-

 

f)

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

   500,-

 

g)

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

   100,-

 

h)

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku

     20,-

 

i)

Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli

       5,-

 

j)

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

     50,-

 

Předmětem poplatku dle položky 24 není :

  • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.  
  • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky k položce 24 :

  • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmene a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  • Poplatek podle písmene e),f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  • Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy.   

Poznámka k položce 3 :

Zmocnění.

Správní orgán může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Osvobození od poplatku podle § 8 zákona o správních poplatcích :

Úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona.

Způsoby placení správních poplatků :

Správní poplatky je možné uhradit několika způsoby:

  • v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Master-Card Electronic, Maestro a VPAY v pokladně Magistrátu města Ostravy v kanceláři č. 101
  • bezhotovostním převodem na účet Statutárního města Ostravy, vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu 19-1649297309/0800, při platbě je nutno uvést VS 130010000, KS 0379.

 

Sleva na poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích:

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, pokud je ohlášení živnosti, žádost o koncesi nebo ohlášení změny vůči živnostenskému úřadu vytvořeno pomocí elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) a odesláno přímo na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky úřadu. Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického JRF je k dispozici na www.rzp.cz nebo prostřednictvím Portálu občana https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

 


V Ostravě 3.2.2021

Zpracovala: Eichlerová Šárka, DiS.