Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuality

Poslední změna: Čtvrtek 20.07.2017 10:25 - Štěpánová Beata

Novinky v podnikání v oblasti cestovního ruchu

Čtvrtek 14.06.2018 12:27

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela transponuje do národní legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách ze dne 25. listopadu 2015.

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu

Pondělí 04.09.2017 09:32

Dne 1. srpna 2017 nabyl účinnost zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novinky v podnikání v pohřebnictví

Pondělí 04.09.2017 09:26

Dne 1. září 2017 nabyde účinnost zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně živnostenského zákona

Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů

Středa 31.05.2017 14:52

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabývá účinnost 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

Změny v poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Středa 12.10.2016 14:38

Dne 1.12.2016 nabude účinnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nově upravuje poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na finančním trhu. Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru již nebude živností a tyto činnosti budou vypuštěny z přílohy č. 2 živnostenského zákona. Oprávnění k této činnosti bude udělovat Česká národní banka (ČNB), které je zároveň svěřen i dohled.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Středa 17.08.2016 08:46

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

Jak získat IČP ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech?

Pondělí 27.06.2016 07:38

Více informací naleznete zde.

Elektronická evidence tržeb

Čtvrtek 23.06.2016 09:57

Elektronická evidence tržeb bude spuštěna 1.prosince 2016.

Nižší náklady na založení s.r.o.

Pondělí 13.06.2016 11:49

Dne 23. 5. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 161/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Přínosem novely je významné snížení nákladů spojených s prvozápisem společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Novela reaguje na předběžné podmínky stanovené Evropskou unií s cílem snížit náklady nutné k založení podniku na maximální částku 100 EUR.

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Středa 18.05.2016 15:13

Jste poskytovatel služeb z jiné členské země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska a hodláte své služby nabídnout v České republice? Chcete na podnikatelské oprávnění ze své země původu dočasně a příležitostně poskytnout své služby českému zákazníku? Pokud Vaše odpovědi jsou ano, tak se na Vás vztahují oznamovací povinnosti pro přeshraniční poskytování služeb na území ČR v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi. Navštivte naše Jednotné kontaktní místo a pomůžeme Vám ke zjištění všech potřebných formalit!

Odborná praxe - zpřesnění definice

Úterý 03.05.2016 12:04

Dne 1.5.2016 vstoupila v účinnost důležitá novela živnostenského zákona. Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 216/2016, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny v podání vůči správci daně prostřednictvím CRM

Úterý 15.03.2016 12:49

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě.

Novinky v podnikání v oblasti cestovního ruchu

Čtvrtek 28.01.2016 08:03

Dne 29. prosince 2015 nabyl účinnost zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou se změnil i název zákona, který nově zní „zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu“.

Informace pro občany České republiky

Pondělí 04.01.2016 09:53

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

 

Zákon o pyrotechnice a s ním související změny živnostenských oprávnění

Pondělí 31.08.2015 14:10

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 206/2015 zveřejněn zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), dále též jen „Zákon“, který je účinný od 4. 9. 2015.

Kontrolní činnost živnostenského úřadu za 1. pololetí roku 2015

Úterý 30.06.2015 09:17

Živnostenské úřady dohlížejí v rámci své působnosti na plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a jinými předpisy, které se vztahují na živnostenské podnikání. Jako každoročně Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad, hodnotil svou kontrolní činnost za 1. pololetí roku 2015.  

Exkurze na živnostenském úřadě

Pátek 27.02.2015 07:07

Živnostenský úřad již tradičně spolupracuje s ostravskými středními školami a organizuje exkurze pro jejich studenty. Exkurze jsou pořádány jak pro obchodní akademie, tak pro průmyslové školy. Studenti mají možnost ověřit si v praxi své studiem nabyté znalosti o podnikání.

Upozornění na povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky

Pondělí 05.01.2015 08:06

S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.

Novela živnostenského zákona

Pátek 05.12.2014 11:44

Dne 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým je novelizován zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Prodej alkoholu nově jen s koncesí

Pátek 11.10.2013 07:39

V říjnu letošního roku vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, která předpokládá, že prodávat alkohol budou moci pouze podnikatelé, kteří jsou držiteli koncese. O koncesi si mohou od 17. října požádat na živnostenském úřadě.