Aktuality

11 2 2019

Pozvánka na seminář Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

DATUM KONÁNÍ: 25. března 2019, 9:00 – 13:30 hod. více informací v pozvánce

 

14 6 2018

Novinky v podnikání v oblasti cestovního ruchu

Dne 1. července 2018 nabývá účinnost zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela transponuje do národní legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách ze dne 25. listopadu 2015.

4 9 2017

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu

Dne 1. srpna 2017 nabyl účinnost zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

4 9 2017

Novinky v podnikání v pohřebnictví

Dne 1. září 2017 nabyde účinnost zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně živnostenského zákona

31 5 2017

Omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabývá účinnost 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně vyhlašován jako Světový den bez tabáku.

12 10 2016

Změny v poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Dne 1.12.2016 nabude účinnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nově upravuje poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na finančním trhu. Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru již nebude živností a tyto činnosti budou vypuštěny z přílohy č. 2 živnostenského zákona. Oprávnění k této činnosti bude udělovat Česká národní banka (ČNB), které je zároveň svěřen i dohled.

17 8 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

23 6 2016

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb bude spuštěna 1.prosince 2016.

13 6 2016

Nižší náklady na založení s.r.o.

Dne 23. 5. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 161/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Přínosem novely je významné snížení nákladů spojených s prvozápisem společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Novela reaguje na předběžné podmínky stanovené Evropskou unií s cílem snížit náklady nutné k založení podniku na maximální částku 100 EUR.

18 5 2016

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Jste poskytovatel služeb z jiné členské země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska a hodláte své služby nabídnout v České republice? Chcete na podnikatelské oprávnění ze své země původu dočasně a příležitostně poskytnout své služby českému zákazníku? Pokud Vaše odpovědi jsou ano, tak se na Vás vztahují oznamovací povinnosti pro přeshraniční poskytování služeb na území ČR v regulovaných činnostech, které jsou živnostmi. Navštivte naše Jednotné kontaktní místo a pomůžeme Vám ke zjištění všech potřebných formalit!

3 5 2016

Odborná praxe - zpřesnění definice

Dne 1.5.2016 vstoupila v účinnost důležitá novela živnostenského zákona. Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 216/2016, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

15 3 2016

Změny v podání vůči správci daně prostřednictvím CRM

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě.

28 1 2016

Novinky v podnikání v oblasti cestovního ruchu

Dne 29. prosince 2015 nabyl účinnost zákon č. 341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou se změnil i název zákona, který nově zní „zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu“.

4 1 2016

Informace pro občany České republiky

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

 

31 8 2015

Zákon o pyrotechnice a s ním související změny živnostenských oprávnění

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 206/2015 zveřejněn zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), dále též jen „Zákon“, který je účinný od 4. 9. 2015.

30 6 2015

Kontrolní činnost živnostenského úřadu za 1. pololetí roku 2015

Živnostenské úřady dohlížejí v rámci své působnosti na plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a jinými předpisy, které se vztahují na živnostenské podnikání. Jako každoročně Magistrát města Ostravy, živnostenský úřad, hodnotil svou kontrolní činnost za 1. pololetí roku 2015.  

27 2 2015

Exkurze na živnostenském úřadě

Živnostenský úřad již tradičně spolupracuje s ostravskými středními školami a organizuje exkurze pro jejich studenty. Exkurze jsou pořádány jak pro obchodní akademie, tak pro průmyslové školy. Studenti mají možnost ověřit si v praxi své studiem nabyté znalosti o podnikání.

5 1 2015

Upozornění na povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky

S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.
5 12 2014

Novela živnostenského zákona

Dne 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým je novelizován zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).