Jednotné kontaktní místo (JKM)

JKM jsou zacílena na pomoc poskytovatelům a příjemcům služeb

                      

Činnost Jednotného kontaktního místa (JKM) zajišťuje Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy, jako jediné kontaktní místo v Moravskoslezském kraji zřízené na základě zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Zákon o volném pohybu služeb upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie dle transponované Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Projekt JKM garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu .

JKM jsou zacílena na pomoc poskytovatelům a příjemcům služeb. Jednotná kontaktní místa jsou k dispozici ve všech členských státech EU a  jsou součástí celoevropské sítě. České elektronické JKM na portálu BusinessInfo.cz zprostředkovává široké veřejnosti garantované podrobné návody k postupu při zahájení podnikatelské činnosti.  Informační povinnost JKM však nemá charakter právního poradenství v jednotlivých případech, ale týká se pouze obecných informací.

 

Dotazy adresované Jednotnému kontaktnímu místu můžete zaslat prostřednictvím webové aplikace Business.info na adrese : www.businessinfo.cz/nastroje/dotaz-podnikatele/. 

Dotazy, které se týkají JKM s popisem níže, můžete zaslat na adresu:  .

 JKM problémy neřeší, pouze klienta odkáže na relevantní organizaci. JKM podává informace v obecné rovině a vychází z veřejně dostupných zdrojů, přičemž neodpovídá za jejich aktuálnost a úplnost. 

 

Informace poskytované JKM dle § 14 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb:

 

a) informace o požadavcích vztahujících se podle jiných právních předpisů na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejím výkonem, a kontaktní údaje správních orgánů (§ 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.), které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,

JKM poskytuje informace klientům ke všem povolovacím režimům v ČR, na které se vztahuje zákon o volném pohybu služeb, především jaké podmínky musí být splněny pro výkon konkrétní činnosti včetně formulářů a příloh. Na vyjmenované činnosti , které jsou vyloučeny ze zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, se informační povinnost JKM nevztahuje.

Obecně lze rozdělit podnikatelskou činnost v ČR na základní dvě oblasti, a to živnostenské podnikání a podnikání mimo živnostenský zákon podle jiných zvláštních právních předpisů. Seznamy jednotlivých činností spadající do živnostenského zákona najdete v příloze č. 1 (živnosti řemeslné) , příloze č. 2 (živnosti vázané) , v příloze č. 3 (koncesované živnosti) a v příloze č. 4 (živnost volná) .

Seznam činností spadající do podnikání mimo živnostenský zákon v rámci zákona o volném pohybu služeb.

b) obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech,

JKM poskytuje informace pro klienty, kteří chtějí podnikat v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarsku, a to buď přeshraničně, nebo usazením. Vzhledem k tomu, že ČR je členským státem EU, mohou podnikatelé jiných členských států EU, EHP a Švýcarska za stejných podmínek poskytovat své služby na našem území. Zjednodušeně lze říci, že rozlišujeme, zda podnikatelé hodlají své služby poskytovat do nebo z ČR.
V případě, že podnikatelé přicházejí do ČR a chtějí své služby poskytovat přeshraničně, mají povinnost oznámit svůj záměr  Ministerstvu průmyslu a obchodu  jako ústřednímu uznávacímu orgánu, pokud je činnost regulovanou živností; jedná-li se o činnosti nespadající do živnostenského zákona, oznamuje svou činnost příslušnému uznávacímu orgánu. Příslušný uznávací orgán vede údaje o uchazeči a jím oznámených skutečnostech v samotné evidenci. Přehled Evidence poskytovatelů služeb vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V případě usazení v ČR musí podnikatelé z jiných členských států EU, EHP a Švýcarska splňovat podmínky podle českých právních předpisů, stejně tak i podnikatelé ze třetích zemí. V rámci usazení v ČR mají podnikatelé možnost živnostenského podnikání nebo podnikání mimo živnostenský zákon podle jiných zvláštních právních předpisů.
Čeští podnikatelé mají možnost poskytovat své služby v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarsku přeshraničně, nebo usazením ve vybraném členském státě EU, EHP nebo Švýcarsku. JKM jsou českým podnikatelům připravena poskytnout obecné informace o podnikání v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarsku, a to v obou možných režimech.

Zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, nejsou dotčeny právní předpisy upravující podmínky vstupu a pobytu cizinců na území ČR a jejich vycestování z tohoto území podle jiného právního předpisu, a dále práva a povinnosti upravené jinými právními předpisy a předpisy Evropských společenství o daních a poplatcích.

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, se nevztahuje na oblast vysílání pracovníků. Úprava vysílání pracovníků má zvláštní právní úpravu. 

c) obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů (§ 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.) a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,

JKM poskytují obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů na území ČR. JKM informují o možnostech mimosoudního řešení sporů, které vznikají z neplnění smluvních závazků mezi podnikatelem a spotřebitelem nebo spory vznikající z právních vztahů mezi podnikateli.

d) obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,

JKM poskytují obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarska.

e) kontaktní údaje spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc,

JKM poskytují kontaktní údaje na sdružení nebo jiné právnické osoby, které jsou kompetentní k řešení a pomoci klientům, kteří řeší problémy s úřady, podnikáním, ochranou spotřebitele, obchodování s výrobky.

f)   informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména

1. seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti,

2. informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,

3. seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání,

4. seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb,

5. seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou,

6. kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.

JKM poskytne tazateli informace k regulaci povolání v ČR z databáze regulovaných povolání a činností vedenou MŠMT a informace k Evropskému profesnímu průkazu.

JKM problémy neřeší, pouze klienta odkáže na relevantní organizaci. JKM podává informace v obecné rovině a vychází z veřejně dostupných zdrojů, přičemž neodpovídá za jejich aktuálnost a úplnost.

Zprostředkovací činnosti JKM dle § 15 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb:

Jednotné kontaktní místo přijímá a neprodleně předává příslušným správním orgánům (§ 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.) veškerá podání učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to upravujícího přístup k činnosti poskytování služeb nebo její výkon, zejména

a) přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu (například § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.),

b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.),

c) oznámení o vzniku volných pracovních míst (§ 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.),

d) oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.),

e) podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací.

Veškerá podání a formality podle § 14 odst. 1 zákona o volném pohybu služeb lze vyřídit prostřednictvím jednotných kontaktních míst či příslušných správních úřadů, a to i na dálku a pomocí elektronických prostředků. Při prokazování skutečností relevantních pro správní řízení spolupracují správní orgány se správními orgány ostatních členských států Evropské unie prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací mezi členskými státy podle zvláštního právního předpisu.

Předání podání, lhůty a místní příslušnost podle § 16 a § 17 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb:

Jednotné kontaktní místo neprodleně předá podání, které obdrží podle § 15, příslušným správním orgánům (§ 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.), přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost. Pokud je k učinění podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u jednotného kontaktního místa, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná jednotnému kontaktnímu místu. Lhůta pro vyřízení podání počíná běžet jeho podáním u jednotného kontaktního místa.

Poskytovatel služby je oprávněn pro předání podání podle § 15 a pro získání informací týkajících se poskytování služeb podle § 14 zvolit kterékoli jednotné kontaktní místo.