Vydání občanského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

  Občanské průkazy vydávané od 2. srpna 2021 se liší od předchozího vzoru tím, že na přední straně v levém horním rohu je uveden kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího státu vytištěný inverzně na modrém obdélníku v kruhu tvořeném dvanácti žlutými hvězdami. Na zadní straně je vyobrazen symbol biometrických údajů. 

  OP_

   Typy občanských průkazů a doba jejich platnosti

  Občanské průkazy se vydávají s dobou platnosti na:

  • 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,
  • 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,
  • 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let,
  • 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.

   

  Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

  • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
  • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.  

  OP_1

   Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O občanský průkaz žádá: 

  • Občan starší 15 let. 
  • Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
  • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat a vykonávat práva a povinnosti opatrovník. 
  • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. 

  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost!!! Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo lze totožnost prokázat jiným hodnověrným způsobem, který stanoví správní orgán (např. svědeckou výpovědí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K podání žádosti o vydání občanského průkazu je nutné (bez ohledu na místo trvalého pobytu) dostavit se osobně na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice, nebo 
  • v hlavním městě Praze na kterýkoliv Úřad městské části Prahy 1 až 22.

  V případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin lze žádost podat i na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Praze (Na Pankráci 1623/72, Praha 4). 

  Informace pro imobilní občany

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z dlouhodobých vážných zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště úřadu, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní úřad žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště.

  Informaci o tomto způsobu podání žádosti o nový občanský průkaz můžete získat prostřednictvím Kontaktního centra MMO na zpoplatněné tel. lince 599 499 311 nebo bezplatné tel. lince 800 990 980.

  Žadatel bude zařazen do pořadí mobilních výjezdů a dle možnosti úřadu bude kontaktní osoba včas informována o době příjezdu mobilní jednotky. Obdobný způsob platí i pro předání vyhotoveného nového OP. Pořadí žadatelů určuje úřad dle data podání žádosti o mobilní výjezd s přihlédnutím k naléhavosti, důvodu podání žádosti, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel nachází. Tato služba je bezplatná (zůstává ovšem povinnost uhradit správní poplatek, pokud tak stanoví zákon, např. z důvodu ztráty či odcizení).

  Pracovnice Magistrátu města Ostravy z oddělení OP a CD zajišťují tuto službu návštěvou u žadatelů v doprovodu strážníka Městské Policie Ostrava. Je nutné zpřístupnit nemovitost, vhodná je přítomnost další osoby, která předem připraví žadatele k pořízení digitalizované podoby a podpisu, předloží potřebné doklady, pomůže zaměstnancům úřadu s komunikací, případně s manipulací s ním při pořizování podoby žadatele.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, poblíž tramvajové zastávky Důl Jindřich.

  Úřední hodiny: 

  Pondělí 7:30 - 17:30 hodin
  Úterý 7:30 - 16:00 hodin
  Středa 7:30 - 17:30 hodin
  Čtvrtek 7:30 - 16:00 hodin
  Pátek 7:30 - 12:00 hodin

                   mapa       

  Upozorňujeme, že v případě společné návštěvy úřadu, např. manželů, nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem ke každému požadovanému dokladu.

  Vydávání lístků z vyvolávacího systému je zahájeno vždy v 7.30 hodin, poslední lístek z vyvolávacího systému bude vydán  15 minut před skončením úředních hodin!

  V návaznosti na délku fronty k jednotlivým činnostem může dojít k dřívější blokaci systému pro vydávání pořadových lístků. Pro ověření dostupnosti pracovišť a zobrazení fronty k jednotlivým činnostem klikněte na tento odkaz.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro objednání k vyřízení/vyzvednutí občanského průkazu nebo pro zodpovězení dotazů k problematice vydávání občanských průkazů využijte informační linku Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy, která je v provozu ve dnech:

  Pondělí – Čtvrtek od 7.00 do 17.00 hodin, Pátek od 7.00 do 15.30 hodin

  bezplatná telefonní linka 800 990 980, zpoplatněná telefonní linka 599 499 311

  Při objednání obdržíte číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost.

  Kontakty na pracoviště oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, ul. Gorkého 2, Ostrava.

  Kontaktní osoby:

  Ing. Alena Holmanová, MPA
  vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  +420800990980 106 / Gorkého 2 (budova G)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá: 

  • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
  • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 

  K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá: 

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství České republiky. 

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině se předkládá: 

  • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
  • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. 

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá: 

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas
  • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,
  • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

  K vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní platný občanský průkaz. 

  Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady. 

  Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit: 

  • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
  • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele. 

  Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) občan předkládá:

  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
  • dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu
  • doklad o státním občanství České republiky 

  Fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu musí mít tyto náležitosti

  • Má hladký povrch a je v barevném provedení. Je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
  • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
  • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
  • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

  Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.


   Občan, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných

  údajů)předkládá při podání žádosti o vydání občanského průkazu: 

  • dočasný občanský průkaz a
  • rodný list. 

  Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit výše uvedené doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem (svědeckou výpovědí svědka, který totožnost žadatele dosvědčí, předloží svůj osobní doklad a svědek svým podpisem stvrdí protokol o prokázání totožnosti).

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

  Další potřebné doklady

  Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu.

  Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno - střed (zvláštní matrika). Odkaz zde.

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání občanského průkazu před úřední osobou digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho podpisu v občanském průkazu. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tuto skutečnost uvede v žádosti.

  Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu prostřednictvím digitálních technologií. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“) a uvedení podoby žadatele v občanském průkazu.

  V případě žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu. Věty první a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vydání občanského průkazu, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.

  Podanou žádost o občanský průkaz již nelze vzít zpět !!!

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání občanského průkazu se vyhotovuje na pracovišti úřadu za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného Ministerstvem vnitra ČR. K podání žádosti nelze zmocnit žádného zmocněnce, žádost nelze zaslat elektronicky do datové schránky ani emailem a nelze využít digitální fotografii zaslanou profesionálním fotografem či digitální fotografii z databáze již vydaných osobních dokladů.

  Ministerstvo vnitra ČR vyrozumí žadatele o vydání občanského průkazu, který o to požádal v žádosti o vydání občanského průkazu, že občanský průkaz je připraven k převzetí, a to SMS zprávou, emailem či tuto informaci zašle do datové schránky žadatele.

  Žádost o vydání dočasného občanského průkazu je k dispozici na vyžádání u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vyrozumění o vyhotovení dočasného občanského průkazu se občanovi nezasílá.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.

  Úkon Poplatek
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                      250 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let 
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra  500 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250 Kč
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let 
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra  300 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  200 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  100 Kč
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  300 Kč
  Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky 
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let  200 Kč
  b) osobám mladším 15 let  100 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let  100 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky  200 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy  200 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu  200 Kč
  Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti  100 Kč
  Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností 100 Kč
  Poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů

  50 Kč za každou i započatou stranu

  40 Kč na technickém nosiči dat

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Občanský průkaz s biometrickými údaji

  • 30 dnů ode dne podání žádosti,
  • 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti
  • 24 hodin v pracovních dnech (ve dnech pracovního klidu lhůta neběží)

  Dočasný občanský průkaz

  • 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Převzetí občanského průkazu

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, a to: 

  • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti; 
  • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72; 
  • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo na pracovišti Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72. 

  Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby 

  • občan starší 15 let,
  • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
  • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
  • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu. 

  Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště. V případě občanského průkazu, který má být vydán ve zrychleném režimu, se jeho předání mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu.

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu ze závažných důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Vzor zvláštní plné moci k převzetí OP zde.

  Převzetí občanského průkazu u oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Ostravy je možné po dobu stanovených úředních hodin.

  Informaci o vyhotovených občanských průkazech zjistíte zde

  Převzetí občanských průkazů vydaných ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dní nebo 24 hodin v pracovních dnech u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4, je možné:

  pondělí:          8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  úterý:              8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
  středa:            8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  čtvrtek:           8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
  pátek:             8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00

  Pro objednání se u MVČR klikněte zde.

  Postup při převzetí občanského průkazu

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

  Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou v občanském průkazu uložena z moci úřední (dále jen „státní data pro elektronické využití občanského průkazu“). V případě převzetí občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu a v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho zmocněnec se státní data pro elektronické využití občanského průkazu neaktivují.

  Státní data pro elektronické využití občanského průkazu jsou:

  BOK (Bezpečnostní osobní kód) -  slouží k dodatečné autentizaci držitele občanského průkazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti nebo k autentizaci držitele občanského průkazu při ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu. Bezpečnostní osobní kód může držitel občanského průkazu aktivovat po prokázání své totožnosti zadáním jím zvolené kombinace číslic při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu nebo i po převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby u kteréhokoliv pověřeného úřadu. 

  Upozorňujeme, že k datu 1.8.2021 Ministerstvo vnitra ČR zneplatnilo všechny dříve zadané bezpečnostní osobní kódy podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech!!!

  IOK (Identifikační osobní kód) – slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Tvoří jej 4 -10 číslic, které si občan sám zvolí. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání IOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování lze provést zadáním DOK.

  DOK (Deblokační osobní kód) – slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání DOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností zadáním nového IOK a DOK.

  Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní). Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál občana, který je dostupný na těchto webových stránkách.

  Pro využívání elektronických služeb veřejné správy je nezbytné připojit USB čtečku karet k počítači a stáhnout si program eObčanka z této webové stránky.

  Za občana mladšího 15ti let občanský průkaz převezme zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může občanský průkaz převzít opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

  Poučení pro držitele občanského průkazu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

  Upozorňujeme, že více rezervací pro jednu činnost na jediný den v rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů (např. v případě společné návštěvy manželů  nebo rodičů s dětmi) může provést pouze operátor call centra MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980. Přes portál elektronického objednávkového systému lze zadat na jeden konkrétní den pouze jednu objednávku pro danou činnost.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 269/2021 Sb.

   o občanských průkazech, v platném znění

  Vyhláška č. 281/2021 Sb.

  k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, v  platném znění

 16. Jaké jsou související předpisy

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů. Odvolání nemá odkladný účinek.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle ust. § 65 zákona č.  269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

  Sankce

  Přestupku se dopustí ten, kdo:

       1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

       2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,

       3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,

       4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského        průkazu,

       5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,

       6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,

  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo

  ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,

       7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu 

  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,

       8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu

  ve kterém nabyl státní občanství České republiky,

       9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,

       10. nepřevezme občanský průkaz,

       11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení. 

  Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

  Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

  Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny


  Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Co dělat, když ztratím nebo mi byl odcizen občanský průkaz

  Neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu. Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo lze ohlášení podepsané uznávaným elektronickým podpisem zaslat na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu.

  K ohlášení elektronicky nepotřebujete žádnou speciální žádost, postačí volnou formou napsat vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a okres narození, trvalý pobyt). Dále uvedete, zda se jedná o ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zda ohlašujete nebezpečí zneužití občanského průkazu, více informací naleznete zde

  Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu. Zároveň je občan povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke ztrátě nebo odcizení OP.

  Za držitele občanského průkazu může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem. Vzor zvláštní plné moci k ohlášení ztráty OP zde.

  Pokud máte aktivovanou elektronickou část občanského průkazu, je vhodné provést blokaci čipu. To lze telefonicky na lince podpory Správy základních registrů +420 227 023 444.

  Musím podat žádost o nový OP u úřadu v místě mého trvalého pobytu?

  Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud žádáte o vydání OP ve zkrácené lhůtě, lze podat žádost o OP na Ministerstvu vnitra ČR (Na Pankráci 72, Praha 4).

  Je možné obnovit platnost občanského průkazu, u něhož byla ohlášena jeho ztráta nebo odcizení a následně byl nalezen ?

  Doba platnosti občanského průkazu skončí dnem ohlášení jeho ztráty nebo odcizení. Z důvodu možného zneužití nelze obnovit platnost nalezeného OP.

  Co dělat, když měním trvalé bydliště

  Dostavit se nejprve na ohlašovnu úřadu v místě nového trvalého pobytu a předložit doklady potřebné k provedení změny trvalého pobytu – nájemní smlouva, list vlastnictví aj., včetně platného osobního dokladu (OP, CD).  Ohlašovna následně oddělí roh občanského průkazu stanovený vyhláškou a vydá potvrzení o změně trvalého pobytu. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dní ode dne ohlášení změny trvalého pobytu, proto doporučujeme podat žádost o nový občanský průkaz do doby uplynutí platnosti OP. Pokud občan nepodá žádost o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne skončení platnosti OP, dopustí se přestupku, za který může být udělena sankce až do výše 15 000 Kč.

  Lze do OP zapsat nepovinné údaje a o jaké se jedná

  Do občanského průkazu nelze zapsat žádné nepovinné údaje, tedy ani údaj o manželce, manželovi, partnerovi, dětech. Nelze zapsat ani akademický či stavovský titul. Na žádost občana lze do OP zapsat rodinný stav.

  Z jakého důvodu může skončit platnost občanského průkazu

  Platnost občanského průkazu skončí:

  • uplynutím doby v něm uvedené,
  • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
  • pozbytím státního občanství České republiky,
  • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
  • převzetím nového občanského průkazu, nebo
  • odevzdáním nalezeného občanského průkazu.

  Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu, nebo
  • změny pohlaví. 

  Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne: 

  • uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,
  • úmrtí manžela nebo partnera, nebo
  • nabytí právní moci rozhodnutí o

  - rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství,

  - zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství,

  - prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné, nebo

  - prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého. 

  Lze si jednoduše ověřit, zda mám platný občanský průkaz?

  Ano, v databázi neplatných dokladů zveřejněných na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR .

  S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu? 

  1.  U obecního úřadu obce s rozšířenou působností lze:

  • ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu;
  • odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého; (ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž Ministerstvu vnitra v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě);
  • odevzdat neplatný občanský průkaz (např. jestliže občan ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky). 

  2.  Policii České republiky lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo nález občanského průkazu.

  3.  Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu.

  Nedovolené nakládání s občanským průkazem

  Zakazuje se

  • odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
  • přijímat občanský průkaz jako zástavu,
  • pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
  • zpracovávat údaje uvedené v občanském průkazu a data pro elektronické využití občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu; část věty před středníkem se nepoužije pro nahlédnutí do občanského průkazu v souvislosti s ověřováním totožnosti, které vyžaduje nebo umožňuje právní předpis,
  • provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou uložení dat stanovených zvláštním právním předpisem.

  Co jsou to biometrické údaje a je nějak omezeno využívání biometrických údajů v OP 

  Biometrickými údaji jsou zobrazení obličeje a otisky prstů snímané prostřednictvím speciálního technického zařízení.

  Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít pouze pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic. Tímto postupem nejsou dotčeny pravomoci orgánů jiných členských států Evropské unie nebo orgánů Evropské unie. 

   

  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

  Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku nebo 40 Kč, pokud jsou údaje poskytnuty na technickém nosiči dat. Žádost lze podat:

  • osobně na pracovišti správního úřadu nebo Ministerstva vnitra. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být občanem podepsána před orgánem příslušným k poskytování údajů a občan předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu. Za občana staršího 15 let může požádat o poskytnutí údajů člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 
  • v elektronické podobě. Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Formulář MV ke stažení zde
  • poštou. Žádost musí obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti a být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

  Požaduje-li žadatel o poskytnutí údajů, aby mu byly požadované údaje zaslány do vlastních rukou nebo do datové schránky anebo aby mu byly požadované údaje poskytnuty na technickém nosiči dat, je povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žádosti o poskytnutí údajů. Neuvede-li žadatel způsob poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované údaje způsobem, jakým podal žádost.   

  Lze získat digitální podobu držitele občanského průkazu po jeho úmrtí?

  Ministerstvo poskytne na písemnou žádost osoby, která je rodičem, prarodičem, sourozencem, dítětem, vnoučetem, manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství držitele občanského průkazu, který zemřel, digitální zpracování podoby tohoto držitele občanského průkazu vedené v evidenci občanských průkazů, ledaže takové poskytnutí za svého života zakázal.

 20. Další související informace

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
  • Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
 23. Kontaktní osoba
  Ing. Alena Holmanová, MPA
  vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  +420800990980 106 / Gorkého 2 (budova G)
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  02.08.2021

 25. Popis byl naposledy aktualizován

  10.05.2023

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace