Vydání občanského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

   

  Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje svou totožnost - jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další skutečnosti v ní uvedené. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  Typy občanských průkazů a doba jejich platnosti

  Občanské průkazy se vydávají s dobou platnosti na:

  • 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou,
  • 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let,
  • 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let,
  • 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let.

  Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen „data pro elektronické využití občanského průkazu“). 

  Nově občanský průkaz obsahuje bezkontaktní elektronický čip, na kterém jsou uloženy biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů). Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít pouze pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic.

  Pro informace k elektronickým funkcím občanského průkazu klikněte zde.  

  Dočasný občanský průkaz lze vydat s dobou platnosti na:

  • 5 měsíců ode dne vydání z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím výrobu občanských průkazů trvající déle než 7 dní nebo závadě na výrobní technologii, v důsledku přírodní katastrofy či jiné mimořádné události, 
  • 2 měsíce ode dne vydání, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

  Upozorňujeme, že v souvislosti se zavedením vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji od 02.08.2021 není nařízena povinná výměna dosud vydaných občanských průkazů za nový typ. Dosavadní občanské průkazy platí po dobu platnosti v nich uvedenou s výjimkou občanského průkazu vydaného do 30. června 2000, který pozbývá platnost dnem 2. srpna 2026. Všechny typy občanských průkazů lze použít k vycestování do států zemí EU.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz: 

  • Občan starší 15 let. 
  • Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.

  Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná a vykonává práva a povinnosti za ni poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  •  Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat a vykonávat práva a povinnosti opatrovník. 
  • Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. 

  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost !!! Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list, vojenská knížka, zbrojní průkaz ) nebo jiným hodnověrným způsobem.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  K podání žádosti o vydání občanského průkazu je nutné dostavit se osobně na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice, nebo
  • v hlavním městě Praze na kterýkoliv Úřad městské části Prahy 1 až 22, nebo
  • v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin lze žádost podat i na Ministerstvu vnitra ČR v Praze (Na Pankráci 1623/72, Praha 4)   Odkaz na stránky MVČR naleznete zde.

   Informace pro imobilní občany

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých vážných zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště úřadu, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní úřad žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště.

  Informaci o tomto způsobu podání žádosti o nový občanský průkaz můžete získat prostřednictvím Kontaktního centra MMO na zpoplatněné tel. lince 599 499 311 nebo bezplatné tel. lince 800 990 980.

  K podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu je nutné dostavit se osobně na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.    

  Při podání žádosti je nutné předložit doklady stanovené zákonem o občanských průkazech, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, poblíž tramvajové zastávky Důl Jindřich.

  Úřední hodiny: 

  Pracovní denDoba provozu
  Pondělí 7:30 - 17:30
  Úterý 7:30 - 16:00
  Středa 7:30 - 17:30
  Čtvrtek 7:30 - 16:00
  Pátek 7:30 - 12:00

                   mapa       

  V případě společné návštěvy úřadu, např. manželů, nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem ke každému požadovanému dokladu.

  Upozorňujeme, že vydávání lístků z vyvolávacího systému je zahájeno vždy v 7.30 hodin, poslední lístek z vyvolávacího systému bude vydán vždy 15 minut před skončením úředních hodin!

  V návaznosti na délku fronty k jednotlivým činnostem může dojít k dřívější blokaci systému pro vydávání pořadových lístků. Pro ověření dostupnosti pracovišť a zobrazení fronty k jednotlivým činnostem klikněte na tento odkaz.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro objednání k vyřízení občanského průkazu nebo pro zodpovězení dotazů k problematice vydávání občanských průkazů využijte informační linku Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy, která je v provozu ve dnech:

  Pondělí – Čtvrtek od 7.00 do 17.00 hodin a Pátek od 7.00 do 15.30 hodin, kontakt bezplatná telefonní linka 800 990 980 nebo zpoplatněná telefonní linka 599 499 311

  Prostřednictvím Kontaktního centra můžete: 

  • objednat se na konkrétní termín k vyřízení občanského průkazu,
  • zjistit vytíženost jednotlivých přepážkových pracovišť,
  • zjistit, ze kterého data podání žádostí jsou doklady připraveny k vyzvednutí.

  Při objednání obdržíte číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost. 

  Kontakty na pracoviště oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, ul. Gorkého 2, Ostrava.

  Ing. Alena Holmanová, MPA
  vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  800990980 106 / Gorkého 2 (budova G)
  Ing. Vladislav Milota
  specialista - metodik
  800990980 211A / Gorkého 2 (budova G)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být vždy předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

  Vydání prvního občanského průkazu:

  • rodný list žadatele a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky 

  nebo

  • platný cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“).

  Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen při podání žádosti předložit rodný list a doklad o státním občanství České republiky.

  Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rozhodnutí o omezení svéprávnosti. 

  Osoba, která za žadatele podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

  • rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, nebo cestovní pas žadatele,
  • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
  • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
  • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele. 

  Vydání nového občanského průkazu:

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz.

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit: 

  • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky

  nebo

  • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele. 

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit: 

  • rodný list a doklad o státním občanství České republiky,

   nebo

  • průkaz totožnosti. 

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit výše uvedené doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem (svědeckou výpovědí svědka, který totožnost žadatele dosvědčí, předloží svůj osobní doklad a svědek svým podpisem stvrdí protokol o prokázání totožnosti).

  Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

  Osoba, která za žadatele podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinna při podání žádosti předložit:

  • dosavadní občanský průkaz žadatele, nebo, nelze-li předložit dosavadní občanský průkaz žadatele, rodný list žadatele, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele, rovněž doklad o jeho státním občanství České republiky, anebo cestovní pas žadatele,
  • rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
  • vlastní občanský průkaz nebo cestovní doklad, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, a
  • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele. 

  Žadatel o vydání občanského průkazu, který má vydán dočasný občanský průkaz, je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dočasný občanský průkaz a rodný list. 

  Jednání za osobu mladší 15 let:

  Za osobu mladší 15 let jedná a vykonává práva a povinnosti její zákonný zástupce.

  Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná za ni a vykonává práva a povinnosti  poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

  Jednání za osobu starší 15 let:

  Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat a vykonávat práva a povinnosti opatrovník.

  Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat a vykonávat práva a povinnosti člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. 

  Další potřebné doklady

  Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu.

  Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno - střed (zvláštní matrika). Odkaz zde https://www.brno-stred.cz/urad-mc/zivotni-situace/matrika/zvlastni-matrika

  Zjistí-li úřad při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu rozpory mezi údaji uvedenými v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy, vyzve žadatele o vydání občanského průkazu, aby předložil doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění těchto rozporů, a žádost do jejich předložení neumožní podat. Na základě jeho požadavku vystaví žadateli potvrzení o této skutečnosti; o možnosti požadovat toto potvrzení žadatele poučí.

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen osobně se podepsat na žádost o vydání občanského průkazu před úřední osobou digitalizovaným podpisem pro účely uvedení jeho podpisu v občanském průkazu. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tuto skutečnost uvede v žádosti.

  Při podání žádosti se pořídí biometrické údaje žadatele o vydání občanského průkazu. Podací místo pořízené zobrazení obličeje žadatele digitalizuje pro účely jeho vedení v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“) a uvedení podoby žadatele v občanském průkazu.

  V případě žadatele o vydání občanského průkazu mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje. Podací místo uvede tuto skutečnost v žádosti o vydání občanského průkazu. Věty první a druhá se použijí obdobně v případě žadatele o vydání občanského průkazu, u něhož je fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou.

  Podanou žádost o občanský průkaz již nelze vzít zpět !!!

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání občanského průkazu se vyhotovuje na pracovišti úřadu za asistence úřední osoby a s využitím formuláře vydaného Ministerstvem vnitra ČR. K podání žádosti nelze zmocnit žádného zmocněnce, žádost nelze zaslat elektronicky do datové schránky ani emailem a nelze využít digitální fotografii zaslanou profesionálním fotografem či digitální fotografii z databáze již vydaných osobních dokladů.

  Ministerstvo vyrozumí žadatele o vydání občanského průkazu, který o to požádal v žádosti o vydání občanského průkazu, že občanský průkaz je připraven k převzetí, a to SMS zprávou, emailem či tuto informaci zašle do datové schránky žadatele.

  Žádost o vydání dočasného občanského průkazu je k dispozici na vyžádání u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vyrozumění o vyhotovení dočasného občanského průkazu se občanovi nezasílá.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.

  Správní poplatek se nehradí:

  • při dovršení 15ti let věku občana nebo z důvodu uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu ve lhůtě kratší 6 měsíců před skončením platnosti OP
  • je-li občanský průkaz vydáván po ohlášení změny trvalého pobytu nebo při změně rodinného stavu
  • je-li vydáván občanský průkaz z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let

  Žádá-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, na místo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydaným před 1.červencem 2018, týká se také vydání dokladů ve zkrácených lhůtách.

  Úkon Poplatek
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností                      250 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let 
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra  500 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250 Kč
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let 
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra  300 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  200 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  100 Kč
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  300 Kč
  Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky 
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let  200 Kč
  b) osobám mladším 15 let  100 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let  100 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky  200 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy  200 Kč
  Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu  200 Kč
  Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti  100 Kč
  Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností 100 Kč
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Občanský průkaz s biometrickými údaji:

  • 30 dnů ode dne podání žádosti
  • 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti
  • 24 hodin v pracovních dnech ode dne podání žádosti, přičemž ve dnech pracovního klidu lhůta neběží

  Dočasný občanský průkaz:

  • 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Převzetí občanského průkazu

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu.

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště. V případě občanského průkazu, který má být vydán ve zrychleném režimu, se jeho předání mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu provede ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu.

  Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu ze závažných důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele. Vzor zvláštní plné moci k převzetí OP zde.

  Převzetí občanského průkazu u oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Ostravy je možné po dobu stanovených úředních hodin.

  Informaci o vyhotovených občanských průkazech zjistíte zde.

  Převzetí občanských průkazů vydaných ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dní nebo 24 hodin v pracovních dnech u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4, je možné:

  pondělí:           8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  úterý:              8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
  středa:             8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  čtvrtek:           8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
  pátek:              8:00   -  11:00,  technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00

  Pro objednání se u MVČR klikněte zde.

  Postup při převzetí občanského průkazu

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost. Toto se nepoužije, pokud správní orgán příslušný k předání občanského průkazu ověří totožnost žadatele pomocí občanského průkazu připraveného k převzetí.

  Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

  Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou v občanském průkazu uložena z moci úřední (dále jen „státní data pro elektronické využití občanského průkazu“). V případě převzetí občanského průkazu mimo pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu a v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho zmocněnec se státní data pro elektronické využití občanského průkazu neaktivují.

  Státní data pro elektronické využití občanského průkazu jsou:

  BOK (Bezpečnostní osobní kód) -  slouží k dodatečné autentizaci držitele občanského průkazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti nebo k autentizaci držitele občanského průkazu při ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu. Bezpečnostní osobní kód může držitel občanského průkazu aktivovat po prokázání své totožnosti zadáním jím zvolené kombinace číslic při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby u správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu nebo i po převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby u kteréhokoliv pověřeného úřadu. 

  Upozorňujeme, že k datu 1.8.2021 Ministerstvo vnitra ČR zneplatní všechny dříve zadané bezpečnostní osobní kódy podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech!!!

  IOK (Identifikační osobní kód) – slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Tvoří jej 4 -10 číslic, které si občan sám zvolí. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání IOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování lze provést zadáním DOK.

  DOK (Deblokační osobní kód) – slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání DOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností zadáním nového IOK a DOK.

  Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní). Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál občana, který je dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

  Pro využívání elektronických služeb veřejné správy je nezbytné připojit USB čtečku karet k počítači a stáhnout si program eObčanka z webové stránky www.info.eidentita.cz

  Za občana mladšího 15ti let občanský průkaz převezme zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může občanský průkaz převzít opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

  Poučení pro držitele občanského průkazu

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

  Upozorňujeme, že více rezervací pro jednu činnost na jediný den v rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů (např. v případě společné návštěvy manželů  nebo rodičů s dětmi) může provést pouze operátor call centra MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 269/2021 Sb.

   o občanských průkazech, v platném znění

  Zákon č. 270/2021 Sb.

  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, v platném znění

  Vyhláška č. 281/2021 Sb.

  k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, v  platném znění

  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157

   

 16. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů. Odvolání nemá odkladný účinek.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle ust. § 65 zákona č.  269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

  Přestupku se dopustí ten, kdo dle:

  Odst. 1. písm.

  a)úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,

  a)poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle §  

     39 písm. a),

  b)poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),

  d)poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského

     průkazu podle § 39 písm. c), nebo

  e)poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e). 

  Odst. 2.

  Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme. 

  Odst. 3.

  Držitel občanského průkazu, osoba podle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, že

  • poruší povinnost chránit občanský průkaz podle § 37 odst. 5 písm. a), nebo
  • neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f). 

  Za přestupek lze uložit pokutu do

  • 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 nebo 3, nebo
  • 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Co dělat, když ztratím nebo mi byl odcizen občanský průkaz

  Neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu. Držitel občanského průkazu je povinen ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu, s výjimkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu, osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo lze ohlášení zaslat na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu, a to:

  • kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hl.m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22,
  • Policii České republiky,
  • Ministerstvu vnitra ČR, pokud zároveň občan podá žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě

  Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

  Za držitele občanského průkazu může poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlásit jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem. Vzor zvláštní plné moci k ohlášení ztráty OP zde.

  Pokud máte aktivované elektronické funkce, je vhodné provést blokaci čipu. To lze telefonicky na lince podpory +420 225 514 777.

  Co dělat, když měním trvalé bydliště

  Dostavit se nejprve na ohlašovnu úřadu v místě nového trvalého pobytu a předložit doklady potřebné k provedení změny trvalého pobytu – nájemní smlouva, list vlastnictví aj., včetně platného osobního dokladu (OP, CD).  Ohlašovna obecního úřadu následně oddělí roh občanského průkazu stanovený vyhláškou a vydá potvrzení o změně trvalého pobytu.

  Lze do OP zapsat nepovinné údaje a o jaké se jedná

  Do občanského průkazu nelze zapsat žádné nepovinné údaje, tedy ani údaj o manželce, manželovi, partnerovi, dětech. Nelze zapsat ani akademický či stavovský titul. Na žádost občana lze do OP zapsat rodinný stav.

  Z jakého důvodu může skončit platnost občanského průkazu

  Platnost občanského průkazu skončí:

  • uplynutím doby v něm uvedené,
  • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
  • pozbytím státního občanství České republiky,
  • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
  • převzetím nového občanského průkazu, nebo
  • odevzdáním nalezeného občanského průkazu.

  Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu, nebo
  • změny pohlaví.

  Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne: 

  • uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství,
  • úmrtí manžela nebo partnera, nebo
  • nabytí právní moci rozhodnutí o
  1. rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství,
  2. zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství,
  3. prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné, nebo
  4. prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého.

   

  Lze si jednoduše ověřit, zda mám platný občanský průkaz?

  Ano, v databázi neplatných dokladů zveřejněných na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR   https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/

  Nedovolené nakládání s občanským průkazem

  Zakazuje se

  • odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
  • přijímat občanský průkaz jako zástavu,
  • pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
  • zpracovávat údaje uvedené v občanském průkazu a data pro elektronické využití občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu; část věty před středníkem se nepoužije pro nahlédnutí do občanského průkazu v souvislosti s ověřováním totožnosti, které vyžaduje nebo umožňuje právní předpis,
  • provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy, s výjimkou uložení dat stanovených zvláštním právním předpisem.

  Je nějak omezeno využívání biometrických údajů v OP a co jsou to biometrické údaje

  Biometrické údaje uvedené v nosiči dat lze použít pouze pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic. Tímto postupem nejsou dotčeny pravomoci orgánů jiných členských států Evropské unie nebo orgánů Evropské unie.

  Biometrickými údaji jsou zobrazení obličeje a otisky prstů snímané prostřednictvím speciálního technického zařízení. 

  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

  Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek. Žádost lze podat:

  • písemně. V žádosti občan uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu. Za občana staršího 15 let může požádat o poskytnutí údajů člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 
  • v elektronické podobě. Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem. 
  • poštou. Musí obsahovat veškeré náležitosti a být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

  Požaduje-li žadatel o poskytnutí údajů, aby mu byly požadované údaje zaslány do vlastních rukou nebo do datové schránky anebo aby mu byly požadované údaje poskytnuty na technickém nosiči dat, je povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žádosti o poskytnutí údajů. Neuvede-li žadatel způsob poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované údaje způsobem, jakým podal žádost.

  Lze nějakým způsobem získat digitální podobu držitele občanského průkazu po jeho úmrtí?

  Ministerstvo poskytne na písemnou žádost osoby, která je rodičem, prarodičem, sourozencem, dítětem, vnoučetem, manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství držitele občanského průkazu, který zemřel, digitální zpracování podoby tohoto držitele občanského průkazu vedené v evidenci občanských průkazů, ledaže takové poskytnutí za svého života zakázal.

 20. Další související informace

  Můžete se obrátit na:

  • Kontaktní centrum MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980,
  • Ministerstvo vnitra ČR, odbor správních činností, poštovní přihrádka 155/SC, 140 21 Praha 4, tel: 974 849 783, www.mvcr.cz.
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
  • Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
 23. Kontaktní osoba
  Ing. Alena Holmanová, MPA
  vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  800990980 106 / Gorkého 2 (budova G)
  Ing. Vladislav Milota
  specialista - metodik
  800990980 211A / Gorkého 2 (budova G)
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  02.08.2021

 25. Popis byl naposledy aktualizován

  15.09.2022

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace