Vydání občanského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Informace o přerušení vydávání osobních dokladů 29.7.-1.8.2021 

  V souvislosti se zavedením vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem  a s biometrickými údaji ode dne 2.8.2021 upozorňujeme občany na odstávku systému pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů na konci měsíce července.

  Dne 29.7.2021 bude možné pouze převzít již vyhotovené osobní doklady, žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (eOP)   a žádosti o cestovní pas se strojově čitelnými údaji  (epas) nebude možné přijímat ke zpracování. Dne 30.7.2021 bude probíhat úplná odstávka systému a již nebude možné ani převzít vyhotovené osobní doklady.

  Ve dnech odstávky bude možné vydat pouze dočasný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s omezenou platností na jeden měsíc, k podání žádosti je nutné dodat 2 ks fotografií o rozměrech 3,5 *4,5 cm. Dočasný cestovní pas vydat nelze. 

  Informační leták Ministerstva vnitra.

  Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  Od 1. ledna 2006 lze k cestám do členských států Evropské unie a také do Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Islandu, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Makedonie, Moldavska a Srbska cestovat i na občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, které jsou vydávány od 1. 7. 2000.  Tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů (např. po změně trvalého pobytu nebo po změně rodinného stavu.) 

  Doba platnosti a typy občanských průkazů

  Občanské průkazy se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. 

  • se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

  op

  Kontaktní elektronický čip je umístěn na zadní straně občanského průkazu a obsahuje údaje, jejichž rozsah stanoví zvláštní právní předpis. Do čipu lze zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis. Data a kvalifikovaný certifikát zapisuje do čipu držitel občanského průkazu.

  Do čipu lze dále zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele vůči informačním systémům. K zápisu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu. 

  Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. typ Blesk) lze vydat:

  op1

   

  • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
  • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
  • s dobou platnosti na 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva.

   

  Upozorňujeme, že v souvislosti s plošným vydáváním občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem není nařízena povinná výměna dosud vydávaných občanských průkazů za nový typ. Dosavadní občanské průkazy platí po dobu platnosti v nich uvedenou.

  Občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a v občanském průkaze mají vyznačenu dobu platnosti BEZ OMEZENÍ, nenastane u nich změna, která se zapisuje do občanského průkazu a nechtějí k cestám do členských států EU používat občanský průkaz, nemusí měnit občanský průkaz za nový.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O občanský průkaz žádá:

  • občan starší 15ti let
  • za občana mladšího 15ti let žádá a vyhotovený občanský průkaz přebírá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15ti let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15ti let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem ministerstva nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven
  • za občana staršího 15ti let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

   

  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost !!! Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz, vojenská knížka, zbrojní průkaz ) nebo jiným hodnověrným způsobem (rodným listem a  svědeckou výpovědí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

  Dostavit se osobně k podání žádosti na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností
  • v hlavním městě Praze na kterýkoliv Úřad městské části Prahy 1 až 22
  • v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů nebo v pracovní dny do 24 hodin lze žádost podat i na Ministerstvu vnitra ČR v Praze

   Informace pro imobilní občany

  Ust. § 8 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších přepisů, stanoví povinnost zajistit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností převzetí vyhotovených občanských průkazů občanům, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit osobně na úřad,  a to zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí osobní svobody nebo ze závažných zdravotních důvodů (občanů dlouhodobě upoutaných na lůžko, nemohoucích či s minimální pohyblivostí). Protože se v praxi setkáváme i s tím, že se občan z výše uvedených důvodů nemůže dostavit ani k podání žádosti o vydání občanského průkazu, využíváme pro zajištění těchto činností výjezdy tzv. „mobilní jednotky“. V doprovodu strážníků Městské policie Ostrava je našimi pracovníky zajišťován příjem žádosti o občanský průkaz a předávání vyhotovených dokladů, které je uskutečňováno nejen  v domácnostech občanů, ale i v sanatoriích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, vazební věznici i věznici v Ostravě - Heřmanicích.
  Informaci o tomto způsobu podání žádosti o nový občanský průkaz můžete získat prostřednictvím Kontaktního centra MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980.

  Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pořídit dvěma způsoby: 

  • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti. Za pořízení fotografie se správní poplatek nehradí
  • pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra. Současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení, datum narození občana včetně údajů o obecním úřadě obce s rozšířenou působností, u které občan požádá o vydání občanského průkazu. Fotografie musí splňovat technické parametry stanovené ust. § 9 Vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, ve znění pozdějších přepisů.  Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 dní od jejího doručení do datové schránky Ministerstva vnitra, bude fotografie zlikvidována 

  Pokud má občan digitalizovanou fotografii a digitalizovaný podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji také v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. 

  Přístup k formuláři najdete v sekci  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

  Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí, toto platí jen pokud se při zpracování žádosti nepořizuje digitalizovaná podoba a podpis občana.

  V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu. 

  Podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

  Dostavit se osobně k podání žádosti na:

  • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností       

   Co je nutné předložit při podání žádosti 

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem: 

  • doklady stanovené zákonem o občanských průkazech (viz sekce Doklady předkládané k vydání OP), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů 

  Nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan stvrdí svým podpisem jejich správnost a úplnost. 

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů: 

  • doklady stanovené zákonem o občanských průkazech (viz sekce Doklady předkládané k vydání OP), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
  • dvě vlastní shodné fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou  nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm a které splňují požadavky na technické provedení, stanovené prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí překrývat obličejovou část způsobem znemožňující identifikaci občana
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18).

  Úřední hodiny: 

                   mapa       

  V případě společné návštěvy úřadu, např. manželů, nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem ke každému požadovanému dokladu.

  Upozorňujeme, že vydávání lístků z vyvolávacího systému je zahájeno vždy v 7.30 hodin, poslední lístek z vyvolávacího systému bude vydán vždy 15 minut před skončením úředních hodin!

  V návaznosti na délku fronty k jednotlivým činnostem může dojít k dřívější blokaci systému pro vydávání pořadových lístků. Pro ověření dostupnosti pracovišť a zobrazení fronty k jednotlivým činnostem klikněte na tento odkaz.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být vždy předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii !!!

  U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

   

  K vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15ti let je třeba předložit:

  • rodný list občana mladšího 15ti let,
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání,
  • občanský průkaz zákonného zástupce, případně další doklady prokazující oprávnění k podání žádosti.

   

  K vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15ti let je třeba předložit:

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

   

  K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

  • rodný list občana; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,
  • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz (platný cestovní pas , Osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku )
  • doklad o rodinném stavu,
  • doklad o získání vysokoškolského titulu (pokud si jej občan přeje zapsat do občanského průkazu).

   

  Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

   

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
  • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
  • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

   

  K vydání občanského průkazu z důvodu skončení platnosti se předkládá:

  • platný občanský průkaz,
  • pokud je již občanský průkaz neplatný, je nutné předložit dosavadní občanský průkaz a další doklad – např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz, zbrojní průkaz,  případně rodný list.

   

  Doporučujeme s sebou vždy vzít rodný list, doklad o rodinném stavu – oddací list, rozsudek o rozvodu manželství s  doložkou nabytí právní mocí, úmrtní list, vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností. Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu budou údaje uvedené v předložených dokladech zkontrolovány s údaji vedenými v registru obyvatel a v agendových informačních systémech.

   

  Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen:

  • prokázat svou totožnost a předložit Potvrzení o občanském průkazu.

  Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (cestovní pas nebo řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vojenská knížka apod.). V případě, že občan takovýto doklad nevlastní, je nutné totožnost prokázat jiným hodnověrným způsobem, např. rodným listem spolu se svědeckou výpovědí. 

  Další potřebné doklady

  Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program nebo Ministerstvo školství). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí, v tomto případě je nutné předložit i úředně ověřený překlad dokladu do jazyka českého, jestliže je to potřebné podle zvláštního právního předpisu. (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).

  Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu.

  Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno - střed (zvláštní matrika). (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan stvrdí svým podpisem jejich správnost a úplnost.

  Elektronické formuláře jsou dostupné zde.  

  Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou na vyžádání k dispozici u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou.

  Správní poplatek se nehradí:

  • při dovršení 15ti let věku občana nebo z důvodu uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu ve lhůtě kratší 6 měsíců před skončením platnosti OP
  • je-li  občanský průkaz vydáván po ohlášení změny trvalého pobytu nebo při změně rodinného stavu
  • jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů
  • je-li vydáván občanský průkaz z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let
  • žádá-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem  namísto  občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem vydaným před 1.červencem 2018, týká se také vydání dokladů ve  zkrácených lhůtách.          

   

   

  Úkon

   

  Poplatek

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním   elektronickým čipem (lhůta 30 dní)

  zdarma

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním   elektronickým čipem občanu mladšímu 15ti let

  50 Kč

  Vydání občanského průkazu se strojově   čitelnými údaji a s kontaktním   elektronickým čipem (lhůta 5 pracovních dnů, občan mladší 15 let)

  300 Kč

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním   elektronickým čipem (lhůta 5 pracovních dnů, občan starší 15 let)

  500 Kč

  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním   elektronickým čipem (lhůta v pracovních dnech do 24 hodin, občan mladší   15 let, převzetí pouze u Ministerstva vnitra v Praze)

  500 Kč

  Vydání občanského průkazu se strojově   čitelnými údaji a s kontaktním   elektronickým čipem (lhůta v pracovních dnech do 24 hodin, občan starší   15 let, převzetí pouze u Ministerstva vnitra v Praze)

  1 000 Kč

  Vydání občanského   průkazu se strojově čitelnými údaji a   s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké     hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl   roku před   uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu (lhůta 30   dní)

  200 Kč

  Vydání občanského   průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou   platnosti 1 měsíc (výkon volebního práva)

  zdarma

  Vydání občanského   průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti   na 3 měsíce (po nabytí státního občanství)

  100 Kč

  Vydání občanského  průkazu se strojově čitelnými údaji a   s kontaktním elektronickým čipem občanu staršímu 15ti let, který nemá   trvalý pobyt na území České   republiky (lhůta 30 dní)

  100 Kč

  Vydání občanského   průkazu se strojově čitelnými údaji a   s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený,     odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy (lhůta   30 dní)

  100 Kč

  Převzetí občanského   průkazu se strojově čitelnými údaji a   s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou     působností, který občan uvedl v žádosti

  100 Kč

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů ode dne podání žádosti.  O vydání tohoto typu občanského průkazu může občan požádat také ve zkrácené lhůtě, a to:

  • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
  • do 5 pracovních dnů 

  Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Převzetí občanského průkazu

  Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, převzetí občanského průkazu na základě plné moci není možné. Po prokázání totožnosti občan zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečnostní osobní kód (BOK) a potvrdí svým podpisem převzetí občanského průkazu.

  BOK -  slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání totožnosti. Tvoří jej 4 -10 číslic, které si občan sám zvolí.  Po třetím po sobě jdoucím zadání BOK se další možnost autentizace zablokuje. Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele.

   

  Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK) pro účely aktivace identifikačního certifikátu.

  IOK – slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Tvoří jej 4 -10 číslic, které si občan sám zvolí. Po třetím chybném po sobě jdoucím  zadání IOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování lze provést zadáním DOK.

  DOK – slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání DOK se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností zadáním nového IOK a DOK.

  Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel všechny osobní kódy změnit. Změnu BOK lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu IOK a DOK lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  Osobní kódy BOK, IOK a DOK při převzetí nezadává pouze:

  • občan mladší 15 let,
  • občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý žádat o vydání občanského průkazu,
  • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná.

  Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní). Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál občana, který dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

  Pro využívání  elektronických služeb veřejné správy je nezbytné připojit USB čtečku karet k počítači a stáhnout si program eObčanka z webové stránky www.info.eidentita.cz

  Upozornění -  u občanských průkazů vydaných ve zkrácených lhůtách je převzetí možné pouze u:

  • Lhůta 5 pracovních dnů - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost nebo u Ministerstva vnitra v Praze
  • Lhůta v pracovních dnech do 24 hodin - pouze u Ministerstva vnitra v Praze

  Oznámení Odboru správních činností Ministerstva vnitra
  o omezení úředních hodin pro občany

  Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou od 16. února 2021 do odvolání stanoveny takto:

  Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů:

  pondělí: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  úterý:     8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
  středa:    8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  čtvrtek:  8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
  pátek:     pouze na objednání přes rezervační systém

  Dále se od 16. února 2021 do odvolání stanoví úřední hodiny kontaktních míst na pracovišti Ministerstva vnitra náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 pro výkon činnosti evidence obyvatel, registru obyvatel a rodných čísel.

  Úřední hodiny jsou:

  pondělí: 8:00 - 17:00
  středa:   8:00 - 17:00

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

  Upozorňujeme, že více rezervací pro jednu činnost na jediný den v rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů (např. v případě společné návštěvy manželů  nebo rodičů s dětmi) může provést pouze operátor call centra MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980. Přes portál elektronického objednávkového systému lze zadat na jeden konkrétní den pouze jednu objednávku pro danou činnost.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  12.07.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno