Žádost o pořízení územní studie

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

  1. Označení - pojmenování - životní situace

    Žádost o pořízení územní studie

  2. Základní informace k životní situaci

    Územním plánem (dále jen ÚP) vydaným Zastupitelstvem města Ostravy jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí zpracování územní studie.

    Územní studie musí řešit zejména:

    • komplexní prostorové uspořádání území (stavební a uliční čáry, upřesní výškovou regulaci v souladu s prostorovou regulací stanovenou ÚPO pro zastavitelné a přestavbové plochy),
    • veřejnou infrastrukturu (dopravní koncepci, technickou infrastrukturu a plochy veřejných prostranství),
    • veřejná prostranství pro plochy způsobu využití bydlení, občanské vybavení, rekreace a plochy smíšené obytné musí být vymezena v rozsahu 5% řešeného území,
    • upřesnění lokalizace parkovacích objektů a záchytných parkovišť ve vymezených plochách pro „Ostatní dopravu.

    Územní studie musí zohlednit zejména:

    • koncepci uspořádání krajiny, ve smyslu oddílu 5.1 Priority koncepce uspořádání krajiny.
    • blízkost prvků ÚSES a prověří možnost jejich odclonění přechodovými pásy,
    • prostupnost krajiny pro volně žijící organismy i pro člověka, vytvářením pěších propojení, cyklistické infrastruktury a komunikací účelové dopravy pro obsluhu návazných zemědělských a lesních pozemků.

    Územní studie musí být zpracována na celé území vymezené ÚP. V případě řešení části území určí pořizovatel v zadání povinnost zpracovat základní urbanistickou koncepci pro celé vymezené území, zejména vyřešení návaznosti dopravní a technické infrastruktury.

  3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

    Dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, (dále jen „pořizovatel“) pořizuje územní studii v případech:

    1. kdy je to uloženo Územním plánem,
      žádost podává vlastník, případně vlastníci pozemků, na kterých je stanovena podmínka pořízení územní studie
    2. z vlastního podnětu
      pořízení územní studie vychází z podnětu Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu
    3. z jiného podnětu
      žádost může podat kdokoli
  4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Podmínkou pro zahájení pořízení územní studie je podání žádosti o zpracování územní studie na Odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava., kterou je nutno podat na formuláři (viz bod 11).

     

  5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Podáním písemné žádosti na Odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

     

  6. Na které instituci životní situaci řešit

    Pouze na Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

     

  7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    Žádosti shromažďuje a potřebné informace podává Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územní koncepce. Informace je možno získat na sekretariátu odboru (tel. 599 443 182).

  8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    Přílohy k návrhu na pořízení územní studie (viz bod 11).

     

  9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    V případě, že je pořízení územní studie uloženo Územním plánem, hradí územní studii město Ostrava.

    V případě pořízení územní studie z jiného podnětu, může pořizovatel dle ust. § 30 odst. 3 stavebního zákona podmínit její pořízení úplnou nebo částečnou úhradou.

     

  11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Dle ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil její možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací dokumentace. Délku pořizování územní studie nelze taxativně stanovit.

     

  12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Územní studie bude projednána s orgány městských částí.

     

  13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Žádné  

     

  14. Elektronická služba, kterou lze využít
  15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

  16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Nejsou žádné opravné prostředky

     

  17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Nedodržení výše uvedeného postupu při podání žádosti o pořízení územní studie má za následek nezahájení pořizování této studie.

     

  18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

    Pouze na Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

     

  19. Související životní situace a návody, jak je řešit

    Sdělení o možném využití pozemků z hlediska územně plánovací dokumentace.

  20. Popis byl naposledy aktualizován

    29.05.2020

  21. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno