Žádost o pořízení územní studie

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o pořízení územní studie

 2. Základní informace k životní situaci

  Územním plánem (dále jen ÚP) vydaným Zastupitelstvem města Ostravy jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí zpracování územní studie.

  Územní studie musí řešit zejména:

  • komplexní prostorové uspořádání území (stavební a uliční čáry, upřesní výškovou regulaci v souladu s prostorovou regulací stanovenou ÚPO pro zastavitelné a přestavbové plochy),
  • veřejnou infrastrukturu (dopravní koncepci, technickou infrastrukturu a plochy veřejných prostranství),
  • veřejná prostranství pro plochy způsobu využití bydlení, občanské vybavení, rekreace a plochy smíšené obytné musí být vymezena v rozsahu 5% řešeného území,
  • upřesnění lokalizace parkovacích objektů a záchytných parkovišť ve vymezených plochách pro „Ostatní dopravu.

  Územní studie musí zohlednit zejména:

  • koncepci uspořádání krajiny, ve smyslu oddílu 5.1 Priority koncepce uspořádání krajiny.
  • blízkost prvků ÚSES a prověří možnost jejich odclonění přechodovými pásy,
  • prostupnost krajiny pro volně žijící organismy i pro člověka, vytvářením pěších propojení, cyklistické infrastruktury a komunikací účelové dopravy pro obsluhu návazných zemědělských a lesních pozemků.

  Územní studie musí být zpracována na celé území vymezené ÚP. V případě řešení části území určí pořizovatel v zadání povinnost zpracovat základní urbanistickou koncepci pro celé vymezené území, zejména vyřešení návaznosti dopravní a technické infrastruktury.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, (dále jen „pořizovatel“) pořizuje územní studii v případech:

  1. kdy je to uloženo Územním plánem,
   žádost podává vlastník, případně vlastníci pozemků, na kterých je stanovena podmínka pořízení územní studie
  2. z vlastního podnětu
   pořízení územní studie vychází z podnětu Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu
  3. z jiného podnětu
   žádost může podat kdokoli
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro zahájení pořízení územní studie je podání žádosti o zpracování územní studie na Odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava., kterou je nutno podat na formuláři (viz bod 11).

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti na Odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Pouze na Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přílohy k návrhu na pořízení územní studie (viz bod 11).

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  V případě, že je pořízení územní studie uloženo Územním plánem, hradí územní studii město Ostrava.

  V případě pořízení územní studie z jiného podnětu, může pořizovatel dle ust. § 30 odst. 3 stavebního zákona podmínit její pořízení úplnou nebo částečnou úhradou.

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil její možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací dokumentace. Délku pořizování územní studie nelze taxativně stanovit.

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Územní studie bude projednána s orgány městských částí.

   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné  

   

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno