Žádost o pořízení územní studie

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o pořízení územní studie

 2. Základní informace k životní situaci

  Územním plánem (dále jen ÚP) vydaným Zastupitelstvem města Ostravy jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí zpracování územní studie.

  Územní studie musí řešit zejména:

  • komplexní prostorové uspořádání území (stavební a uliční čáry, upřesní výškovou regulaci v souladu s prostorovou regulací stanovenou ÚPO pro zastavitelné a přestavbové plochy),
  • veřejnou infrastrukturu (dopravní koncepci, technickou infrastrukturu a plochy veřejných prostranství),
  • veřejná prostranství pro plochy způsobu využití bydlení, občanské vybavení, rekreace a plochy smíšené obytné musí být vymezena v rozsahu 5% řešeného území,
  • upřesnění lokalizace parkovacích objektů a záchytných parkovišť ve vymezených plochách pro „Ostatní dopravu.

  Územní studie musí zohlednit zejména:

  • koncepci uspořádání krajiny, ve smyslu oddílu 5.1 Priority koncepce uspořádání krajiny.
  • blízkost prvků ÚSES a prověří možnost jejich odclonění přechodovými pásy,
  • prostupnost krajiny pro volně žijící organismy i pro člověka, vytvářením pěších propojení, cyklistické infrastruktury a komunikací účelové dopravy pro obsluhu návazných zemědělských a lesních pozemků.

  Územní studie musí být zpracována na celé území vymezené ÚP. V případě řešení části území určí pořizovatel v zadání povinnost zpracovat základní urbanistickou koncepci pro celé vymezené území, zejména vyřešení návaznosti dopravní a technické infrastruktury.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Dle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, (dále jen „pořizovatel“) pořizuje územní studii v případech:

  1. kdy je to uloženo Územním plánem,
   žádost podává vlastník, případně vlastníci pozemků, na kterých je stanovena podmínka pořízení územní studie
  2. z vlastního podnětu
   pořízení územní studie vychází z podnětu Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu
  3. z jiného podnětu
   žádost může podat kdokoli
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro zahájení pořízení územní studie je podání žádosti o zpracování územní studie na Odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava., kterou je nutno podat na formuláři (viz bod 11).

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti na Odboru územního plánování a stavebního řádu (ÚPaSŘ) Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Pouze na Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádosti shromažďuje a potřebné informace podává Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územní koncepce. Informace je možno získat na sekretariátu odboru (tel. 599 443 182).

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Přílohy k návrhu na pořízení územní studie (viz bod 11).

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  V případě, že je pořízení územní studie uloženo Územním plánem, hradí územní studii město Ostrava.

  V případě pořízení územní studie z jiného podnětu, může pořizovatel dle ust. § 30 odst. 3 stavebního zákona podmínit její pořízení úplnou nebo částečnou úhradou.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil její možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací dokumentace. Délku pořizování územní studie nelze taxativně stanovit.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Územní studie bude projednána s orgány městských částí.

   

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné  

   

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou žádné opravné prostředky

   

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení výše uvedeného postupu při podání žádosti o pořízení územní studie má za následek nezahájení pořizování této studie.

   

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Pouze na Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

   

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Sdělení o možném využití pozemků z hlediska územně plánovací dokumentace.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  27.07.2007

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace