Agenda péče jiné osoby než rodiče

Agendu péče jiné osoby než rodiče pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy zajišťují sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy.

 

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Svěření dítěte do péče jiné osoby představuje institut náhradní rodinné péče, kdy o dítě pečuje člověk, který není rodičem, poručníkem či pěstounem a to z důvodu, že tato péče nemůže být rodiči, popřípadě poručníkem vykonávána. Do péče jiné osoby než rodiče může být svěřeno pouze dítě nezletilé a to po dobu, po kterou rodiče dítěte neumějí, nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně a řádně pečovat. O svěření dítěte do péče jiné osoby rozhodne vždy soud. I přesto, že je dítě svěřeno do péče jiné osoby, rodičům zůstává k dítěti vyživovací povinnost, kdy o výši výživného rozhoduje vždy soud. Toto výživné budou hradit rodiče osobě, která bude o dítě pečovat. Soud zpravidla v rozsudku o svěření dítěte do péče vymezí pečující osobě následující práva a povinnosti: povinnost o dítě osobně pečovat, zastupovat jej v běžných věcech, spravovat záležitosti dítěte v běžných věcech. Rodiče dítěte však i nadále zůstávají zákonnými zástupci svého dítěte, mají právo se s ním stýkat a také právo požadovat své dítě zpět do své péče. Pečující osoba vůči dítěti nemá vyživovací povinnost.