Vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b (od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b (od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností)

 2. Základní informace k životní situaci

  Poskytovatelé domácí zdravotní péče (právnická/fyzická osoba) konající ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči nebo paliativní péči jsou oprávněni při výkonu této služby užívat označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b. V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně nutnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání". Na vozidla označená označením č. O 5b se dále vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E13 „jen zásobování", „mimo zásobování", resp. „jen dopravní obsluha" a „mimo dopravní obsluhu". Označení vydává obecní úřad s rozšířenou působností.

   Od 1. 1. 2024 má v kompetenci odbor dopravně správních činností zde.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Oprávněn jednat je fyzická osoba/právnická osoba, který vykonává domácí zdravotní péči. Domácí zdravotní péčí je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poskytovatel domácí zdravotní péče předloží žádost a doloží požadované doklady. 

  Každému žadateli, který splňuje podmínky pro vydání označení č. O 5b, může být vydáno pouze jedno označení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva, podání žádosti a požadovaných dokladů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

  Označení je vydáváno pro správní obvod Ostrava-Město, tj. Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice.

  Příslušnost správního orgánu je podle Metodiky Ministerstva dopravy dána místem trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy

  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

  Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

   

  Úřední hodiny

  pondělí      8.00 – 17.00

  středa        8.00 – 17.00

  čtvrtek       8.00 – 16.00

  (mimo úřední hodiny pouze na základě předchozí domluvy)

  Ing. Lucie Brančíková
  ekonom - kontrolor
  +420599443802 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Michaela Hudečková, DiS.
  referent na úseku zdravotnictví
  +420599443856 145 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lucie Potyšová
  ekonom
  +420599443857 142 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel – fyzická osoba:

  -      průkaz totožnosti za podmínek stanovený správním řádem

  -      rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)

  -      adresu místa kontaktního pracoviště

           

  Žadatel – právnická osoba:

  -      výpis z obchodního rejstříku

  -      rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)

  -      seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci

  -     adresu místa kontaktního pracoviště

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání označení

  Žádost je možno vyplnit na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je datum podání žádosti současně datem zahájení řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí – označení vozidla č. O 5b. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle však do 60 dnů od zahájení řízení.

   Označení vozidla je v případě doložení všech požadovaných dokladů vydáváno zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška Ministerstva dopravy § 21 odst. 1 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě zjištění, že držitel označení č. O 5b přestal splňovat podmínky pro vydání označení č. O 5b a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.12.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno