Oblast zdravotnictví

Zajišťuje výkon samosprávy v oblasti zdravotnictví na území města a výkon přenesené působnosti státní správy v oblasti zdravotnictví pro okres Ostrava – město.

Vymezení činnosti

  • zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost vůči poskytovatelům zdravotních služeb zřízeným městem
  • zpracovává podklady pro sestavování rozpočtu ORJ 170 - Zdravotnictví
  • zajišťuje výrobu a distribuci lékařských předpisů označených modrým pruhem poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím zařízení pobytových sociálních služeb
  • vydává označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5 dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vede jejich evidenci
  • zajišťuje zveřejnění záměru ukončení poskytování zdravotních služeb  dle § 59 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce
  • poskytuje informace v oblasti zdravotnictví podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zajišťuje poradenskou činnost pro občany, jako je např. pomoc při vyhledávání zdravotnické dokumentace, informace o síti poskytovatelů zdravotních služeb, o právních normách v oblasti zdravotnictví apod.

  


Kontakty

Nová radnice, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

 
Bc. Michaela Hudečková, DiS.
referent na úseku zdravotnictví
 599 443 856
 
Ing. Lucie Potyšová
ekonom ve zdravotnictví
 599 443 857

 
Poskytovatelé zdravotních služeb