Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5

Dle § 67 odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, nemusí lékař konající návštěvní službu v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání”; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

O vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5 rozhoduje ve správním řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, tzn., že Magistrát města Ostravy rozhoduje o vydání označení pro poskytovatele zdravotních služeb s trvalým bydlištěm v Ostravě nebo v obcích, pro které vykonává působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Označení může být vydáno pouze lékaři, který vykonává návštěvní službu.

 

Požadované doklady:

 Žadatel - lékař poskytující zdravotní služby vlastním jménem:

  • žádost o vydání označení vozidla
  • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
  • rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení)
  • čestné prohlášení žadatele, že vykonává návštěvní službu         

 

Žadatel – lékař zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb:

  •  žádost o vydání označení vozidla
  • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
  • rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení) zaměstnavatele žadatele
  • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb, že žadatel je jeho zaměstnancem a že vykonává návštěvní službu

 

Žádost o vydání označení - formát MS WORD (41 kB)

Podmínky užívání označení - formátu MS WORD (24,5 kB) 

 

 

Vzhledem k tomu, že označení je vydáváno ve správním řízení, je NUTNÉ OSOBNÍ JEDNÁNÍ žadatele - účastníka řízení.