Ukončení poskytování zdravotních služeb

Podle § 59 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, povinen zveřejnit informaci o ukončení své činnosti alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění této informace na jejich úřední desce.

V informaci uvede:

  • datum zamýšleného ukončení činnosti
  • datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem
  • adresu předložení žádosti
  • v případě, že v poskytování zdravotních služeb bude pokračovat osoba, která převzala majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb, pak uvede jméno/název této osoby.

 

Pro zveřejnění požadovaných informací je možno využít formulář – formát MS WORD.

 Výše uvedené informace zašlete odboru sociálních věcí a zdravotnictví:  

Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

elektronická podatelna: posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w