Navigace

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (díle jen „povolení k nakládání s vodami“) je zejména třeba

  1. jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi

  • k jejich odběru,
  • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
  • k využívání jejich energetickému potenciálu,
  • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
  • k jinému nakládání s nimi.

  2. jde-li o podzemní vody

  • k  jejich odběru,
  • k jejich akumulaci,
  • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
  • k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
  • k jinému nakládání s nimi.

  3. k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, ze zdrojů do 10 000 EO.

  4. k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8, odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění – žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy druhu nakládání s vodami:

  1. Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (k § 8 odst.1 písm. a) nebo b) vodního zákona):

  • mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 ( popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schématickým zákresem místa nakládání s vodami,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,
  • kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,
  • kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodím dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
  • stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami,
  • stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
  • doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi,
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku ( Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,
  • výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

  2. Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. b) bod 1.)

  • mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 ( popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla,
  • kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká , včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,
  • kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodím dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení.

  3. Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (k § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

  • mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 ( popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod,
  • kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,
  • stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod,
  • stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
  • kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodím dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
  • výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

  4. Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

  • mapový podklad v měřítku 1 : 50 000 ( popřípadě v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod,
  • kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,
  • stanovisko správce vodního toku,
  • posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod,
  • kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodím dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici,
  • rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
  • údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
  • výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, 1.p., č.dv. 104 s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností, pro území města Vratimova s výjimkou případů uvedených v § 105, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. (Městský úřad Vratimov je pro území města Vratimova příslušný k udělení povolení odběru a jiného nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami pro potřeby jednotlivých občanů – domácností, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.)

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství je příslušný podle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, §107, písmena:

  j)  povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,

  k)  povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek podle přílohy č. 1 do vod povrchových,

  l)  povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1.000.000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,

  m)  stanovovat způsob a podmínky k vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních.

  w)  stanovovat způsob a podmínky s vypouštěním důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8. 729 30  Ostrava

  Ing. Ivana Bartošová
  referent stavebního úřadu
  +420599442223 410 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Petra Burešová
  specialista vodního hospodářství
  +420599443048 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  +420599442313 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442315 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442314 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Kryštof Menšík
  referent stavebního úřadu
  +420599442505 412 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Zuzana Miklasová
  referent stavebního úřadu
  +420599442094 379 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jan Navrátil
  referent stavebního úřadu
  +420599442200 411 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Barbora Niedobová
  referent stavebního úřadu
  +420599442385 407 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Bc. Jakub Pastrňák
  referent stavebního úřadu
  +420599442450 409 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Jitka Poláchová
  referent stavebního úřadu
  +420599442506 410 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442374 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Luděk Strejček
  referent stavebního úřadu
  +420599443296 412 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Klára Strmeňová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442310 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Barbora Chmelová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442311 324A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodních děl
  +420599442384 388 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady uvedené v bodě 6)

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Správce dotčeného vodního toku a další osoby dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Jedná se o nedovolené vypouštění vod dle § 116, odst. 1, písm. b), resp. 125a  odst. 1, písm. b)zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Dle citovaného zákona lze pokutu uložit ve výši do 5 000 000 Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  08.07.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno