Konání veřejných sbírek

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Konání veřejných sbírek

 2. Základní informace k životní situaci

  Veřejnou sbírkou se rozumí získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírky lze konat: jako příspěvky na zveřejněný bankovní účet, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek na kulturní nebo sportovní nebo jiné vystoupení, pronájmem telefonní linky. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Pořádat veřejnou sbírku může pouze právnická osoba na základě osvědčení příslušného krajského úřadu, které obdrží po písemném oznámení o konání veřejné sbírky.  

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Oznámení se podává na předepsaném tiskopise písemně krajskému úřadu. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním oznámení o konání veřejné sbírky na tiskopise, který je přístupný na webu krajského úřadu http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/postupy_01.html  nebo ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na krajském úřadě oznámení o konání sbírky, na Magistrátu města Ostravy zapečetění pokladniček pro sbírku, na úřadech městských obvodů Ostravy ověření sběracích listin. 

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Pro krajský úřad: 

  • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku ne starší 90 dnů
  • originál či ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů fyzické osoby uvedené v bodě 5 ne starší než 1 měsíc
  • čestné prohlášení fyzické osoby uvedené v bodě 5 o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání
  • vzor sběrací listiny koná-li se sbírka tímto způsobem dle ust. § 10 písm. b) z. č. 117/2001 sb.
  • souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí

  Pro magistrát: 

  • oznámení krajskému úřadu a osvědčení o konání veřejné sbírky
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pro krajský úřad platí obecná lhůta 30 dnů ve správním řízení, magistrát vyřizuje žádosti o pečetění a počítání do 3 až 5 dnů od telefonické žádosti o úkon.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2024

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno