Získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

 2. Základní informace k životní situaci

  Řídit drážní vozidla na dráhách tramvajových a trolejbusových může jen osoba s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost se podává prostřednictvím dopravce, u něhož je osoba v zaměstnaneckém poměru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podle § 45 odst. 2 zákona o drahách:

  • dosažení předepsaného vzdělání a věku 21 let,
  • být spolehlivou k řízení podle § 46 téhož zákona,
  • prokázáni zdravotní způsobilosti,
  • podrobení se předepsané výuce a výcviku,
  • podrobení se zkoušce k prokázání odborných znalostí k řízení drážních vozidel.

  Podrobnosti k prokázání zdravotní způsobilosti jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

  Podrobnosti k prokázání odborné způsobilosti jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Stát se zaměstnancem dopravce, který provozuje tramvajovou nebo trolejbusovou dopravu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Drážní správní úřad na jehož území má dopravce sídlo.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Pro tramvajovou a trolejbusovou dráhu:

  • Základní vzdělání,
  • Odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací „osoba poučena“,
  • Absolvování výuky a výcviku v rozsahu potřebných odborných znalostí uvedených v příloze č. 6 (tramvaj) nebo příloze č. 7 (trolejbus) vyhlášky č. 16/2012 Sb.,
  • Řidičský průkaz skupiny B (pro tramvaj), D (pro trolejbus),
  • Zkouška z odborných znalostí před zkušební komisí
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Podle správního řádu je lhůta pro vyřízení úřadem stanovena do 30 dnů (příp. 60 dnů) po obdržení žádosti o zkoušku - v případě, že žádost je úplná.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2017

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno