Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Vydání občanského průkazu

Poslední změna: Pondělí 04.01.2016 10:18 - Hájek Aleš

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci
  Dotazy k problematice občanských průkazů zodpoví a objednání k vyřízení občanského průkazu zajistí zaměstnanci Call centra Magistrátu města Ostravy v pracovní době:

  pondělí – pátek od 7.00 do 17.00 hodin

  (mimo pracovní dobu lze využít automatických hlasových služeb).

  Prostřednictvím Call centra můžete:

  • získat informace související s agendou občanských průkazů, včetně úředních hodin,
  • zjistit vytíženost jednotlivých přepážkových pracovišť, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím těchto webových stránek
  • ověřit si, zda je již Váš občanský průkaz připraven k převzetí.
  • objednat se na konkrétní termín k vyřízení občanského průkazu, a to v celém rozsahu úředních hodin,

   

   

  OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM

  844 121 314 nebo  599 499 311

   v pracovní době call centra: pondělí – pátek od 7.00 do 17.00 hodin

         nebo prostřednictvím objednávkového internetového portálu.

  UPOZORNĚNÍ !!!

  Při objednání obdržíte číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost.

  Občanský průkaz

  Občanský  průkaz je  veřejná listina, kterou  občan prokazuje své  jméno, popřípadě  jména, příjmení, podobu  a  státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  Typy občanských průkazů

  Občanské průkazy se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu:

  • se strojově čitelnými údaji

   op

  • se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - občanský průkaz vypadá vzhledově stejně jako občanský průkaz bez kontaktního elektronického čipu. Čip je umístěn na zadní straně občanského průkazu. Do čipu se zapíše číslo občanského průkazu, dále údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. Dále lze do čipu zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči informačním systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K zápisu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu.
  • bez strojově čitelných údajů  ( typ Blesk)

   op1

                                                        

   

       Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze vydat:

  • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události, OP je vydán bez správního poplatku,
  • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství, OP je vydán po uhrazení správního poplatku 100 Kč,
  • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. OP je vydán po uhrazení správního poplatku 100 Kč. Pokud občan potřebuje vydat občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva, správní poplatek za vydání OP bez strojově čitelných údajů se v tomto případě nehradí.

  Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, to neplatí v případě vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství.

  Dosavadní občanské průkazy platí po dobu platnosti v nich uvedenou !!!!!!

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Podání žádosti o občanský průkaz

  • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby),
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,
  • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

  Upozornění

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a nelze-li využít fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo informačním systému evidence cestovních dokladů a od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti o vydání občanského průkazu a předložení potřebných dokladů

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:

  • osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1 až 22,
  • v elektronické podobě u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři stanoveném  Ministerstvem vnitra za těchto podmínek:

   

      - lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence občanských průkazů nebo z evidence cestovních dokladů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,

      - žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky občana; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem občana. 

  Formulář je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra:

  http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

   

  Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby se v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození zapisují na žádost. Jde – li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s nebo bez kontaktního elektronického čipu, lze tuto žádost přijmout pouze za předpokladu, že se při zpracování žádosti nepořizuje digitalizovaná podoba občana a jeho podpis.

  Jedná – li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, může občan podat žádost:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1 až 22),
  • u Magistrátu města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

   K žádosti o tento typ občanského průkazu je nutné doložit 2 ks fotografie.

  Fotografie musí mít tyto náležitosti:

  • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
  • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
  • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
  • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.    
  • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

  Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

  Převzetí občanského průkazu 

  • občan si převezme občanský průkaz u obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost o vydání občanského průkazu.

   

  Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, převzetí vyhotoveného občanského průkazu na základě zplnomocnění jinou osobou není možné. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zadá bezpečnostní osobní

  kód a na žádosti potvrdí svým podpisem převzetí občanského průkazu. Podpis a zadání bezpečnostního osobního kódu se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

   

  Za občana mladšího 15 let občanský průkaz převezme zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může občanský průkaz převzít opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

   

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Požádat o vydání občanského průkazu u příslušného úřadu a prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou nebo jiným hodnověrným způsobem.

   

  Důvod pro vydání občanského průkazu
  Konec platnosti            Omezení ve svéprávnosti k právním úkonům
  Změny trvalého pobytu Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
  Změny rodinného stavu Občanský průkaz po nabytí státního občanství nebo po ukončení pobytu v cizině
  Ztráta, odcizení, poškození, zničení Poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů

  Občanský průkaz při dovršení věku 15 let 

  Občanský průkaz pro občana mladšího 15 let

   

   

  Konec platnosti                                                                                                                                                           

  Jaké doklady je nutné při podání žádosti předložit?

  • Pokud je občanský průkaz stále platný, je nutné předložit dosavadní občanský průkaz.
  • Pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit:

       -  dosavadní občanský průkaz

       -  další doklad prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem, svědeckou výpovědí.

  Doporučená doba k podání žádosti je 60 dní před uplynutím platnosti. Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti.

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie při vyřizování žádosti úředníkem je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá.

  Lze si zvolit typ občanského průkazu?

  Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji

  a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického

  čipu.

  Je stanoven správní poplatek a v jaké výši?

  • za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč,
  • za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydaný ve lhůtě kratší než 6 měsíců před uplynutím platnosti se správní poplatek nehradí,
  • za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydaný ve lhůtě delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti  200 Kč.

   

  VÝJIMKA – občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a v občanském průkaze mají vyznačenou dobu platnosti BEZ OMEZENÍ, nenastane u nich změna, která se zapisuje do občanského průkazu (změna TP, rodinný stav), nemusí měnit občanský průkaz.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat             

      

  Změny trvalého pobyt                                                                                                                                                           

          Jaké doklady je nutné předložit při ohlášení změny místa trvalého pobytu?

  Změnu místa trvalého pobytu občan nejprve ohlásí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Při ohlášení změny místa 

          trvalého pobytu je občan povinen:

  •  vyplnit a podepsat přihlašovací lístek,
  •  prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  •  doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně své vlastnické právo, pokud jeho existenci může ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Za ohlášení změny trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč, za občany mladší 15 let se správní poplatek nehradí.

         Jaké doklady musíte předložit při podání žádosti o nový občanský průkaz po změně trvalého pobytu?

        Dosavadní občanský průkaz a potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které vydá příslušná ohlašovna.

  Je stanovena lhůta pro vyřízení občanského průkazu po ohlášení změny trvalého pobytu?

  Žádost o nový občanský průkaz je občan povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení změny trvalého pobytu.

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie úředníkem při vyřizování žádosti je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá.

          Co dělat v případě, že ohlašovna rozhodla o zrušení údaje o místě trvalého pobytu?

          Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu pokud:

  •  byl zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
  •  byl–li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je nezpůsobilý k jeho užívání za účelem bydlení,
  •  zaniklo – li užívací právo občana.

  Pokud ohlašovna rozhodla o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Při podání žádosti o nový občanský je nutné předložit rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, dosavadní občanský průkaz a další doklady potřebné k prokázání totožnosti. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem nebo svědeckou výpovědí.

  Lze si zvolit typ občanského průkazu?

  V případě zrušení údaje o místě trvalého pobytu si lze zvolit typ občanského průkazu:

  •  občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem  - správní poplatek 500 Kč
  •  občanský průkaz se strojově čitelnými údaji – bez správního poplatku
  •  občanský průkaz bez strojově čitelných údajů – správní poplatek 100 Kč, současně je nutné podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

                  Nemáte trvalý pobyt na území České republiky, jste občanem České republiky a chcete mít občanský průkaz?

   I v tomto případě může občan  podat žádost o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k  trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý  pobyt do  občanského  průkazu nezapisuje. Za  vydání občanského průkazu bez trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

  Změny rodinného stavu                                                                                                                

  Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje !!!

   

  Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit?

  • Sňatek – občanský průkaz, oddací list, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
  • Rozvod manželství – občanský průkaz, rozsudek o rozvodu s vyznačeným datem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství,
  • Vdovec, vdova – občanský průkaz, úmrtní list,
  • Vznik partnerství – doklad o vzniku partnerství,
  • Zánik partnerství – rozsudek o zániku partnerství.

  Jaké doklady musíte předložit, pokud sňatek či úmrtí proběhlo mimo území ČR?

  Oddací nebo úmrtní list vydaný Úřadem městské části Brno – střed, oddělením Zvláštní matriky, pracoviště Husova 3. Doklady, které je nutné předložit k zápisu do zvláštní matriky lze nalézt prostřednictvím webových stránek Úřadu městské části Brno – střed http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti

  Je stanovena lhůta pro vyřízení občanského průkazu po změně rodinného stavu?

  Žádost o nový občanský průkaz je občan povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne obdržení dokladu o změně rodinného stavu.

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie úředníkem při vyřizování žádosti je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá.

  Můžete si zvolit typ občanského průkazu?

  Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

  Hradí se za vydání nového občanského průkazu po změně rodinného stavu správní poplatek?

  • za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč,
  • za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se správní poplatek nehradí.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

   

  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu                                                   

  Kde lze ohlásit:

  • ztrátu OP - matriční úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  • odcizení OP - Policie České republiky, matriční úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  • poškození, zničení – matriční úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,

  Jaké doklady je nutné předložit při ohlášení ztráty, odcizení či zničení:

  • platný cestovní pas,
  • platný řidičský průkaz,
  • originál nebo úředně ověřenou fotokopii rodného listu.

  Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení bude občanovi vydáno Potvrzení o občanském průkazu s dobou platnosti na dva měsíce, po dobu jeho platnosti nemá občan povinnost mít občanský průkaz.

  Je stanovena lhůta pro podání žádosti o nový občanský průkaz po ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení?

  Žádost o nový občanský průkaz je občan povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení dosavadního občanského průkazu.

  Jaké doklady je nutné předložit při podání žádosti?

  Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit:

  • Potvrzení o občanském průkazu,
  • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v  evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

  Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem nebo svědeckou výpovědí.

  Lze si zvolit typ občanského průkazu?

  Ano. Po ztrátě, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu lze podat žádost o občanský průkaz:

  • bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (typ Blesk),
  • se strojově čitelnými údaji a bez kontaktního elektronického čipu s dobou platnosti 10 let,
  • se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s dobou platnosti 10 let.

  Co je nutné předložit k podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (typ BLESK)?

  • 2 ks fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, která odpovídá současné podobě, podoba občana musí být zachycena v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm,
  • doklady potřebné k vydání občanského průkazu,
  • za vydání občanského průkazu typu Blesk se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

  Je nutné současně s žádostí o občanský průkaz BLESK podat žádost i o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti na 10 let?

  • žádost o občanský průkaz typu BLESK a žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez kontaktního elektronického čipu musí být podány současně v jeden den,
  • za vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození či zničení se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

           Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu?

  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez kontaktního elektronického čipu s dobou  platnosti na 10 let je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti,
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů typu BLESK je vyhotoven nejpozději do 15 dnů od podání žádosti.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

  Občanský průkaz při dovršení věku 15 let  a občanský průkaz pro občany mladší 15 let                            

  Žádost o vydání občanského průkazu je nutno podat nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku, nejlépe v den dosažení 15 let věku.

  Jaké doklady je nutné při podání žádosti předložit?

  Originál nebo úředně ověřenou fotokopii rodného listu občana, kterému má být občanský průkaz vydán, případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování žádosti a doklad o státním občanství, vzniknou – li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

  Musí být při podání žádosti přítomen zákonný zástupce?

  Ne. Občan, který dovršil 15 let, si může žádost o vydání občanského průkazu podat sám, občanský průkaz mu bude vydán s dobou platnosti na 10 let.

  O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie úředníkem při vyřizování žádosti je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá.

  Může být žádost občanem podána před dovršením 15 let?

  Může. Občanovi však bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti pouze na 5 let a při podání žádosti bude hradit správní poplatek ve výši 50 Kč. Dále je v tomto případě nezbytná přítomnost zákonného zástupce, který je povinen prokázat svou totožnost a předložit doklady opravňující jej k podání žádosti za občana mladšího 15 let.

  Můžete si zvolit typ občanského průkazu?

  Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu.

  Budete hradit správní poplatek?

  •     správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem činí 500 Kč,

  •     občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vydán bez správního poplatku.

  Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu?

  Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

  Občanský průkaz pro občana mladšího 15 let

  Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

  Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit?

  • originál či úředně ověřenou fotokopii rodného listu dítěte,
  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce, který podává žádost na občanský průkaz.

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována. Občan mladší 15 let musí být podání žádosti osobně přítomen.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie úředníkem při vyřizování žádosti je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá.

   

  Hradí se správní poplatek?

           Ano, ve výši 50 Kč při podání žádosti o vydání občanského průkazu.

           Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu?

  Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

  Omezení ve svéprávnosti k právním úkonům                                                                                       

           Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

           Kdo je oprávněn podat žádost o vydání občanského průkazu?

   Za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského           průkazu, žádost o vydání občanského průkazu podává, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

  Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit?

  •   rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán nebo dosavadní občanský průkaz,
  •   občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, jde – li o opatrovníka doklad

    o ustanovení opatrovníkem; je – li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a

    fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující

    oprávnění jednat za právnickou osobu,

  •   rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana.

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována. Občan mladší 15 let musí být podání žádosti osobně přítomen.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie úředníkem při vyřizování žádosti je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá.

  Můžete si zvolit typ občanského průkazu?

  Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu.

  Budete hradit správní poplatek?

  • správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem činí 500 Kč,
  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu je vydán bez správního poplatku

           Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu?

           Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

   

  Převzetí vyhotoveného občanského průkazu                                                                                        

  Občanský průkaz převezme občan nebo oprávněné osoby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. Občan si může k převzetí občanského průkazu zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterou uvede v žádosti; v takovém případě je při převzetí občan povinen uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.

  Jak zjistíte, zda je občanský průkaz připraven k vyzvednutí?

  Ověřte kliknutím zde

  Kdo je oprávněn převzít občanský průkaz?

  Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zadá bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu.

  Za občana mladšího 15 let občanský průkaz převezme zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může občanský průkaz převzít opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

  Jaké doklady je nutné předložit při převzetí občanského průkazu?

  • pokud je občanský průkaz stále platný, předložíte pouze stávající občanský průkaz,
  • pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutno předložit občanský průkaz a další doklad prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem, případně svědeckou výpovědí,
  • po ztrátě, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu je nutné předložit Potvrzení o občanském průkaze a další doklad prokazující totožnost - rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz typu Blesk,
  • po změně rodinného stavu nebo změně trvalého pobytu občanský průkaz a  potvrzení o těchto změnách.

        Co je to bezpečnostní osobní kód BOK?

  BOK slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zadá při převzetí občanského průkazu. Po dobu platnosti může držitel BOK měnit, změnu lze provést na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOKU se další možnost elektronické autentizace zablokuje. Odblokování po prokázání totožnosti provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, za odblokování se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

  Je – li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu BOK.

        Co je nutné zadat při převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem?

  Při převzetí občanského průkazu se zadává BOK a dále PIN a PUK. U PINu a PUKu se jedná o 5 – 8 místnou číselnou kombinaci, kterou si občan sám zvolí.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

  Občanský průkaz po nabytí státního občanství                                                                                                                  

  Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit?

  • rodný list, to neplatí v případě, že občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství,
  • doklad o státním občanství, který nesmí být starší než 1 rok,
  • doklad o rodinném stavu, pokud je občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu ženatý/vdaná/vdovec/vdova.

   

  Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?

  Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována.

  Kolik zaplatíte za pořízení fotografie?

  Pořízení fotografie úředníkem při vyřizování žádosti je zdarma, u fotografa zaplatíte cenu dle jeho platného ceníku.

  Můžete si zvolit typ občanského průkazu?

  Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. V případě nabytí státního občanství lze podat žádost i o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce.

  Budete hradit správní poplatek?

  • správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč,
  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vydán bez správního poplatku,
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 100 Kč.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

   

  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů                                                                                                          

  Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení,
  • rodné číslo,
  • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
  • adresu místa trvalého pobytu,
  • rozsah požadovaných údajů.

  Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podat zákonní zástupci. Za občana může požádat o poskytnutí údajů i jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Žádost lze také zaslat v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, žádost musí být doručena prostřednictví datové schránky nebo podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

  Formulář je dostupný na webových stránkách:

  http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

        Hradí se za poskytnutí údajů správní poplatek?

        Ano, správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou stránku.

  Zpět na důvody pro vydání OP                                                                            Pokračovat

  Konec.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18).

   Úřední hodiny:

  pondělí 

  8.00 - 11.30 hodin

  12.30 - 18.00 hodin

  úterý

  8.00 - 11.30 hodin

  12.30 - 16.00 hodin

  středa

  8.00 - 11.30 hodin

  12.30 - 18.00 hodin

  čtvrtek

  8.00 - 11.30 hodin

  12.30 - 16.00 hodin

  pátek

  8.00 - 11.00 hodin

  -----------------------------

   mapa

  Poslední lístek s pořadovým číslem z vyvolávacího systému bude vydán nejpozději 15 minut před skončením úředních hodin.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pracoviště odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen "magistrát") na ul. Gorkého 2, Ostrava (budova Projekty naproti Hotelovému domu Jindřich), 2. poschodí.

  Dotazy k problematice cestovních dokladů  zodpoví pracovníci  Call centra ve všední dny od 7.00 do 17 hodin na telefonním čísle 844 12 13 14 nebo 599 499 311.

  Prostřednictvím call centra můžete: 

  • získat informace související s agendou cestovních dokladů včetně úředních hodin,
  • objednat se na určitý termín k osobní návštěvě,
  • zjistit, zda je již Váš občanský průkaz připraven k převzetí.

   

  Ing. Alena Holmanová
  vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  599446000 106 / Gorkého ul.
  Ing. Vladislav Milota
  specialista - metodik
  599446026 211A / Gorkého ul.
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Požadované doklady k jednotlivým životním situacím najdete:  Zahájení řešení životní situace → důvod pro vydání občanského průkazu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou  na  terminálu.   Správní poplatek  se  nehradí, pokud  je  občanský  průkaz  vydáván  po ohlášení změny trvalého pobytu a při změně rodinného stavu. Bezplatné  je i   vydání    občanského  průkazu   při   dovršení  15 let  věku  občana  nebo  z důvodu  uplynutí   platnosti dosavadního občanského průkazu ve lhůtě kratší 6 měsíců před skončením platnosti OP.

  Za vydání občanského průkazu na vlastní žádost kdykoli během doby platnosti stávajícího občanského průkazu se hradí správní poplatek ve výši 200 Kč. 

   

  Úkon

   Poplatek

  Vydání občanského průkazu se   strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

        500 Kč

  Vydání občanského průkazu bez   strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

        100 Kč

  Vydání občanského průkazu bez   strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce

        100 Kč

  Vydání občanského průkazu občanovi   mladšímu 15 let

          50 Kč

  Vydání občanského průkazu občanovi   staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR

        100 Kč

  Vydání občanského průkazu se   strojově čitelnými údaji po ztrátě, odcizení, poškození či zničení

        100 Kč

  Vydání občanského průkazu se   strojově čitelnými údaji ve lhůtě delší než 6 měsíců před skončením platnosti   dosavadního OP

        200 Kč

  Vydání občanského průkazu se   strojově čitelnými údaji z důvodu zapsání akademického titulu

        200 Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů ode dne podání žádosti,
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

   Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon      č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška  č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku  

  podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Občan se dopustí přestupku tím, že:

  a) poruší povinnost mít občanský průkaz,

  b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

  c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů:

  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
  • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
  • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
  • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
  • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

  d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

  e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

  f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení  o  změně  místa  trvalého pobytu  nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

  g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

  h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,

  i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

  j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

  k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,

  l)  nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,

  m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu

  n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

  o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

  p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

   

  Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.04.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno